Denizaltı Hakkında-II Nük.: Nükleer Denizaltılar [Kronolojik sırayla]

 

Nükleer Teknolojinin Adımları.
1898 - Marie Curie   radium ve polonium elementlerinin radyoaktivitesini keşfetti..

1905 - Albert Einstein kütle-enerji ilişkisi üzerine olan teorisini geliştirdi.

1913 - Radyasyon detektörü bulundu.

1925 – Nükleer reaksiyonun ilk karanlık oda fotoğrafları.

    1938 Aralık  – İki Alman bilim adamı, Otto Hahn and Fritz Strassman, deneyle nuclear fisyon’u kanıtladılar.Uranyum çekirdeğinin atom’un yüksüz parçasıyla ayrılabileceğini buldular.Çekideğin ayrılmasıyla kütle enerjiye dönüşüyordu.

    1939 Ağustos  - Albert Einstein,Başkan Roosevelt’e bir mektup göndererek “Alman atom araştırmaları Atom Bombası yapma potensiyelleri” hakkında bilgilendirmiştir.Bu mektup başkanı hemen Atom araştırmalarının Askeri kullanımlar için sonuçlarının incelendiği bir özel komite oluşturmaya sevk eder.  

1942 Eylül  -  Almanlardan evvel Atom Bombası yapılması için gizlice Manhattan Projesi başlatılır. 

1942 Kasım  - Los Alamos’ta Robert Oppenheimer’ın başında olduğu proje için bir laboratuar kurulur. 

 

1942 Aralık  - Enrico Fermi Chicago üniversitesi laboratuarında ilk “Kendi kendini idame ettiren zincirleme reaksiyonu” deneyle gösterdi

1945 Temmuz  - ABD Alamagordo, New Mexico’da ilk atom bombasını patlattı.

1951 Aralık- Sonradan Idaho Ulusal Mühendislik laboratuarı adını alacak Ulusal Reaktör laboratuarında Nükleer Fisyon’dan ilk kullanılabilir elektriği ürettiler

Nükleer Donanmanın yaratıcısı Am.Hyman Rickover, 27 Ocak 1900’de Makow, Rusya’da doğmuş,1918’de ABD Deniz Kuvvetlerinin Academisine girmiştir. USS La Vallette (DD-315) ve USS Nevada (BB-36) gemilerindeki görevini takiben Columbia Universite’sinde 1929–1933 arasında Elektrik Mühendisliğinde mastır yapmıştır.Denizaltı ehliyetini aldıktan sonra S-9 ve S-48 denizaltılarında çalışmış Haziran 1937’de USS Finch’in komutanı olmuştur.Aynı yıl Donanma Mühendisliğinde  Sorumlu Subay olmuş ve kariyeri boyunca bu mühendislik görevinde kalmıştır. II.Dünya Savaşı boyunca Okinawa Donanma Onarım üssünde önce Elektrik bölümü başında idareci sonraları üssün komutanı olmuştur.1946’da Tenessee-Oak Ridge’deki Atom Enerji Komisyonu laboratuarına,1949’da Reaktör Geliştirme Bölümüne  atanmıştır.Donanma Reaktörleri Branşının yöneticisi olarak 1954’te servise giren dünyanın ilk nükleer güçle çalışan denizatlısı USS Nautilus (SSN 571) ‘un güç sistemini geliştirmiştir. Hyman Rickover nükleer donanmanın inşasını yönetmiştir.8 Temmuz 1986’da ölmüştür.

Denizaltılarda tercih edilen reaktörler:

Basınçlı Su İle Soğutulan Reaktörler-PRESSURED WATER COOLED REACTORS

İlk Basınçlı su reaktörü Mark I prototip olarak USS Nautilus için üretilmiş ve ABD Ulusal reaktör test merkezinde çalışmaya başlamıştır.Geliştirilen bu dizayn,çok ticareti yapılan bir dizayn olmuştur.

Basınçlı Su İle Soğutulan Reaktörler’in Avantajları:

-Su teknolojisi iyi bilinmektedir.

-Su ucuzdur.

-Su,çekidekteki yoğun nötron enerjisini, kontrol etmekte çok etkilidir.

-Su yüksek ısı kapasitesine sahiptir.

-Negative ısı katsayısına sahiptir.

-Sızıntılar tolere edilebilir.

-Fission ürünleri taşınırlar,yayılmazlar.

-Eğer saf su bozulmamışsa, radyoaktivite kısa ömürlüdür.

-Dönüştürme oranı yüksek olabilir.

-Reaktorün super ıstıcısından bağımsız olarak, kızgın buhara ve kayda değer “Fast” fizyon etkileşimlerine ulaşmak mümkündür..

 

 

Basınçlı Su İle Soğutulan Reaktörler’in Dezavantajları:

-Suyun,kaynamadan yüksek derecelere ulaşmasının sağlanması için yüksek basınç’ın devam ettirilmesi gerekliliği,

-Yakıt biriminin –reactor gibi..- üretilmesinin pahalı olması,

-Sıcaklığın,Metal yakıt birimlerinde sınırlanmış olması,

-Fission’un çekirdekte ürettiği faaliyetin yüksek bir seviyeye çıkması,

-Kızgın saf suyun çok kimyevi aşındırıcı –corresive- olması nedeniyle, I.Çevrim devrelerinde özel bir malzeme gerektirmesi,

-Yakıtın az da olsa muhakkak zenginleştirimesi,

-Isı Aktarıcı ve Kontrol çubuğu ek birimlerini gerektirmesi,

-Çalışma sıcaklığında aşırı reaksiyon olması,

-Sadece Isı Aktarıcının randımanlı olması,

-Yakıtın yeniden işlenmesinin zor olması,

-Çekideğin değiştirilmesi esnasında Reactor’ün kapanması gerekliliği,

-I.Çevrim’in devrelerindeki hasarda basıncın kaybolmasıyla birlikte devrelerdeki “Kızgın suyun” birdenbire buharlaşması,

-Suyun,belirli durumlarda uranium, thorium ve reactor yapı metalleri ile etkileşmesi,

-“Low thermal head”’lerinin, Isı Aktarıcı,pompa ve devrelerde genişlemeler yapması,

-“Hot-channel” etmenlerinin dikkate alınması.

Sıvı Metal İle Soğutulan Reaktorler-LIQUID METAL COOLED REACTORS

Sıra dışı ısı transfer özellikleri nedeniyle,reaktörlerin soğutulmasında kullanılan sıvı metaller, özellikle hızlı reaktörler için çekici gelmektedir.Ek olarak sıvı metal sistemler  yavaş  pompalamanın gerektirdiği düşük basınçlardada soğutma yapmaktadırlar.Ve modern turbo-jeneratörler için buhar üretimini gerektiren yüksek ısılarda soğutma kapasitesine sahiptirler.Nuclear reaktörlerde ,Sodyum ve sodyum-potasyumun “eutectic karışımı”, sık tercih edilen iki sıvı metallerdir ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

 

SODIUM FAST REACTOR’UN AVANTAJLARI:

-Moderatör gerektirmemesi,

-Sodium’un mükemmel ısı taşıma karakteri Full avantaj sağlaması,

-Sodium, uranium ve thorium ile reaksiyona girmemesi,

-Yakıt,taşıyıcısına sodium ile beraber konabilmesi,

-Electromagnetic pompaların etkin olarak kullanılabilmesi.

 

 

SODIUM FAST REACTOR’UN DEZAVANTAJLARI:

-Sodium’un su ve hava ile şiddetli reaksiyona girmesi,

-Sodium’un erimiş-akışkan hali hariç, radyasyonun sorun olması,

-Sodium’un oxijenden arınmış olması,

-Yüksek ısınının yaratacağı baskının,reactor ve turbo-jeneratorde komplikasyonlara neden olması,

-Yakıt “Handling”’in çok güç olması,

-Sodium’un nukleer borbardımanla şiddetli aktive olması,

-Sodyum’un taşınmasında özel tedbirler gerekmesi,

-I ve II. Kademe çevrimlerinde dışarı sızabilir.Hava su ile teması önlenmesi,

-Sıvı sodyum’lu soğutma devreleri donmuş ise şartlar: devrelerin ısıtılmasını gerektirmesi.

Denizaltı gemilerinde kullanılamayan reaktör tipleri ve kullanılmama nedenleri:

BOILING WATER REACTOR:İkinci Dünya savaşı esnasında ilk teorisi oluşturuldu,1947’de planlandı.1952’de Argonne laboratuarında temel testi yapıldı.                                                                                                                                                                                                                 

1.Radyoaktivitenin türbinde ortaya çıkması,  
2.Kaynamanın güç yoğunluğunu limitlemesi,                                                                         
3.Yoğunlaştırıcı-Condenser sızıntılarının ciddi hasar yaratması,       
4.Türbindeki yük değişimlerinin, reaktöre basınç değişimi olarak geri yansıması ana nedenleri ile 1947’den sonraki hesaplamalarında statik değerlerinin tutmaması sonucu;

bu tip reaktör yerine suyun basınç altında kaynama derecesinin değişmesinden dolayı Basınçlı su rektörlerine karar verdiler.

HEAVY WATER REACTOR:Bu tip suyun ısı transfer özelliğinin daha artmasından dolayı dizayn edilmiş ancak denizatlıda bir sistem olarak planlanmaması;

1.Heavy water üretimi çok pahalı,

2.Kızgın ve hala akışkan Heavy water’ın kimyasal olarak çok aşındırı madde olması,

3.Heavy water’ın,uranyum ve thoryum ile reaksiyona giremesi,

4.Yakıt kalitesinin düşmesinin radyasyon hasarı yaratması.

 

ORGANIC COOLED REACTORS:Bu tip reaktörlerde organik akışkanların-sıvıların belli tipleri kullanılır.Kısmen Diphenyl ve diphenyl oxid karışımı organik akışkanlar yüksek ısı transferinde kulanılmıştır.Fakat 3 ana sebepten dolayı populer olamamıştır;

1.Organik ısı tranfer etmenlerinin iyi bilinememesi,

2.Su ile kıyaslandığında ısı taşımasının zayıf olması,

3.Radyasyona karşı hassas olmaları..                 

Ayrıca en önemlisi H2 Hidrojen gazı intişarının olmasıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

GAS COOLED REACTOR:Gaz soğutmalı reaktorlerin öncelikli işlevi güç değil  Plutonyum üretimidir.Gaz olarak Karbodioksid kullanılmaktadır.Tercih edilmemesi;

1.Reaktor elemanlarının büyük ve pahalı olması,

2.Isı transfer katsayısının düşük olması,

3.Soğutmanın devamlı basınç altında olması ve,

4.Co2’in 300 derecelerin üstünde özellik değiştirmesidir.

 

RUS Nükleer Denizaltılarının Teknolojik Gelişmesi.

Sovyetler Birliği/Rusya, “Altın period” olarak adlandırılan 1955-1996 arası dönemde 91’i SLBM taşıyan SSBN, 247 nükleer denizaltı ve nükleer filoya ek 4 Kirov sınıfı Güdümlü Füze kruvazörü,birkaç bilimsel  araştırma,uzay izleme,destek ve buz kırıcı gemi inşa etmişlerdir.  Ayrıca ,Dizelli denizatlılara da monte edilebilecek bir reaktör yapmışlardır. 

Sovyetlerin Nükleer Denizaltı yapımı kararı 21 Aralık 1952’de alınmış, Reactor araştırma geliştirme sürecine başlanmıştır. Basınçlı Su Soğutmalı Reactör-PWR Moskova dışında Obninsk Centre’de yapılmaya başlanmış,İlk Nükleer denizaltı personelinin seçimi ve eğitimi 1954’te burada başlamıştır.1955’te ilk reactör çalışmaya başlamış,ilk 2 Nükleer denizaltı K-3 ve K-5’in personelinin eğitimi devam etmiştir.Müteakip SSN’ler K-8,K-14 ve ilk SSBN’leri K-19’unda personelinin eğitimi sonraki yıl yine burada olmuştur.Aynı zamanda K-27’nin personel eğitimi maksadıyla Sıvı Metal Soğutmalı reaktörde hayata burada geçmiştir.Her iki reaktör çeşidide Reactör Teknoloji Testleri ve Denizaltı personelinin eğitiminde kullanılmışlardır.Bu personel ilk SSN’lerinin mürettebatı olacaktır. İlk Sovyet SSN Project 627 A - November sınıfı K-3 Leninsy Komsomol’ un inşasına 24 Eylül 1955 günü Molotovsk’da (Severodvinsk) başlanmış,9 Ağustos 1957’de denize inmiş ve iki reaktörü 3-4 Temmuz 1958’de çalışmaya başlamıştır.Reaktör testleri sürerken USS Nautilus’tan 3 yıl sonra gemi filoya katılmış,böylece Sovyetler Birliği bu nükleer bir denizaltıyla nükleer dengeye kavuşmuşlar.. İlk SSN Leninsky Komsomol (K-3) 1959’da devreye girdikten sonra soğuk savaşın tırmanan silahlanma yarışı Sovyet otoritelerin karşısına servisteki ve servisten çıkarılmış gemilerin çevre için zararlı kullanılmış yakıt ve radyoaktif hale gelmiş reaktör bölmeleri gibi çöplerinin, yarı ömür süreci kontrolu bakımından ortadan kaldırılması-saklanması için depolanmasının planlaması çıkmıştı.Soğuk savaş boyunca Kola Yarımadasının buz açısından “rahat” sahillerinde Üs-Depolama istasyonları ve Arhangelsk Bölgesinde Severodvinsk  ile beraber 6 Tersane yaptılar.

Sovyet nukleer denizatlıların kapsamlı inşasında 4 tersane başrol oynamıştır;

Rus SSBN ve SLBM’leri

 PLARB
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Ballisticheskaya

Sovyet-Rus, Sea-Launched Ballistic Missiles (SLBM)

Soviet ve Rus Kod

R-13

R-21

R-27/RSM-25

R-29/RSM-40 

R-31/RSM-45

R-29R/RSM-50 

R-39/RSM-52 

R-29RM/RSM-54 

US/NATO Kod

SS-N-4
'Sark'

SS-N-5
'Sark'

SS-N-6
'Serb'

SS-N-8 
'Sawfly'

SS-N-17
'Snipe'

SS-N-18 
'Stingray'

SS-N-20 
'Sturgeon'

SS-N-23
'Skiff'

Servise giriş

1961

1963

Mod. I--1968
Mod. II--1974

1973 

1980 

Mod. I -- 1977 
Mod. II -- 1978 
Mod. III -- 1979 

1983 

1986

Yakıt

Sıvı

Sıvı

Sıvı

Sıvı

Katı

Sıvı

Katı 

Sıvı

İtiş Kademeleri

1

1

1

2

2

2

3

3

Başlangıç Ağırlığı (metrik ton)

13.7

19.65

14.2

33.3

26.9

35.3

90

40.3

Boyutları (yükseklik x max çap) (m)

11.8 x 1.3

14.2 x 1.3

8.89 x 1.5

13.0 x 1.8

10.6 x 1.54

14.1 x 1.8

16.0 x 2.4

14.8 x 1.9

Menzil (km)

560

1,420

Mod. I--2,400
Mod. II--3,200

Mod. I--7,800 
Mod. II--9,100 

3,900

Mod. I--6,500 
Mod. II--8,000 
Mod. III--6,500 

8,300 

8,300

Savaş Başlığı Sayısı

1

1

Mod. I -- 1
Mod. II -- 1
Mod. III -- 3

1

Mod. I -- 3 
Mod. II -- 1 
Mod. III --7

10 

4

Güdüm

Inertial

Inertial

Inertial

Astro düzeltmeli Inertial

Inertial

Astro düzeltmeli Inertial

Astro düzeltmeli Inertial

Astro düzeltmeli Inertial

Konuşlandığı SSBN

Sovyet Proj.No/Kod (ve NATO Kod) 

Project 629 (Golf), Project 658 (Hotel)

Project 629 (Golf II),Project 658 (Hotel II)

Project 667A Navaga (Yankee), Project 667AU

Project 701 (Hotel III), Project 667B Murena (Delta I),Project 667 BD Murena M (Delta II)

Project 667AM                 Navaga (Yankee II)

Project 667 BDR Kalmar (Delta III)

 

 

 Project 941 Akula (Typhoon)

 Project 667 BDRM Delfin (Delta VI)

 

 Denizaltıdan Atılan Rus Cruise Füzeleri

            ÜLKE                      Original Adı              NATO KODU – ADI                         MENZİL-İTİŞ                           Boy                Ağırlık-Hız                  Güdüm

RUS

1960

P-5 Pyatyorka

Mod P-5 D,K,S

SS-N-3 SHADDOCK/ SSC-1 SEPAL

 

450 km [SS-N-3a/b]
750 km [SS-N-3c]

Kovandan çıkış:2 Katı yakıt boosters

 Motor:Turbo-jet

10.20 metre [SS-N-3a/b]
11.75 metre [SS-N-3c]

5,400 kg

 

Mach 0.9

Dahili ve Denizaltı ile Data Link vasıtasıyla Güdüm

RUS

1968

P-70 Ametiste

SS-N-7  Starbright

 

50-65 km

Katı Yakıt

6.7 metre

3,375 kg

Mach 0.9

Dahili ( Terminal Homing)

RUS

1969

P-120 Malakhit

SS-N-9   Siren

 

38nm (7Okm)
60 nm (110 km)

Kovandan Çıkış:Katı Yakıt Booster

Motor-Sustainer?

8.84 metre

3,000 kg

Mach 0.9

Dahili ( Terminal Homing)

RUS

1973

P-350 Bazalt

P-500 Bazalt

SS-N-12 Sandbox

 

550 km

Sıvı yakıt

11.70 metre

5,000 kg

Mach 2.5

Denizaltı radarı ile rota güdümü ve Aktif yada

Pasif terminal homing

 

RUS

1973

RPK-2 Viyoga

SS-N-15 Starfish

 

45 Km

Katı Yakıt

?

Subsonic

Torpido-Nucleer Su Bombası Taşır.Güdüm:Proglanabilir?

RUS

1979-81

RPK-6,

RU-100 Veder  

Başlık :Torpedo

 RU-100 Vodopod Başlık:Nuclear Su Bombası  

SS-N-16 Stallion

SS-N-16A:Torpido Başlık
SS-N-16B:Nuclear Su Bombalı Başlık.

100 Km

Katı Yakıt

?

?

“

RUS

?

P-700 3M-45 Granat

SS-N-19 SHIPWRECK

 

550 km

Kovandan Çıkış:2 Katı yakıt Boosters
Motor:Turbojet

10 metre

7,000 kg

Mach 1.6

Aktif Radar Temasına-Kızıl ötesi Temasına-Radar Kaynağına doğru

Dahili-Güdüm.

RUS

?

Kh-55 Granat

Nuclear

SS-N-21 Sampson
SSC-4 Slingshot

3000 km

Motor:Turbo-Fan ?

8.09 metre

1700 kg

Doppler navigasyon ve Mevki düzeltmeli Kombine Dahili Güdüm

RUS

?

P-100 Oniks

P-270 Moskit

SS-N-22 Sunburn

 

48 nm (90 km)

Motor:Turbojet

9.745 metre

4500kg

~2.5M.

Aktif Radar

RUS

?

P-750 Grom

2 Nucleer Başlık

SS-N-24 Meteorite

 

3000-4000 km

Motor:Turbojet/Ramjet

7 metre

2,000 kg

supersonic

Dahili Güdüm-100 km.Aralıklı iki hedefi vurabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUS Nükleer Denizaltıları ve Reaktor Nesillerinin Toplu tablosu

Nesil   

Proje Adı

NATO
Sınıfı

Rus
Sınıfı

Tip

Reactor Sayısı- Nesil - Gücü Mwt

İnşa Sayısı

Açıklamalar ve SSBN sınıfının servise girdiği:  Dönem,tip,SLBM Nato Kod/RusKod [Nato adı], Fırlatıcı

Birinci Nesil

627, 627A

November

Kit

SSN - PLA Podvodnaya Lodka Atomnaya Nuclear Powered Submarine.

2 PWR*/VM-A-Birinci Nesil -70

13

1955-1963. ABD stratejik sahil kentlerine nükleer başlık takılmış torpido hücümu kosepti ile geliştirilmiş ilk Rus Nükleer denizatlısıdır.

Prototip

645

November 645

ZhMT

SSN-PLA Podvodnaya Lodka Atomnaya

2 LMR**/VT-1-Sıvı Metal Soğutmalı-73 Mwt

1

Kızağa konuşu 1958,Denize inişi 1962,Hizmete girişi 1963.  1968,9 kişinin öldüğü reaktor kazası oldu.1981, Kara Sea ‘de 50 meterde battı.

Birinci Nesil

658, 658M

Hotel

SSBN - PLARB
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Ballisticheskaya
Submarine Nuclear - Rocket, Ballistic

2 PWR/VM-A-Birinci Nesil -70 Mwt

8

1958-1964.  İlk stratejik denizaltıları.

1960 Hotel-I  SLBM SS-N-4/R-13 [Sark],D-2

1963 Hotel-II SLBM SS-N-5/R-21 [Serb],D-4

Birinci Nesil

659, 659T

Echo I

SSGN - PLARK
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Krylataya Cruise Missile Nuclear - powered Submarines 

 

2 PWR/VM-A- Birinci Nesil -70 Mwt

5

 Cruise füzesi SS-N-3c Shaddock füzelerinie atan nükleer denizatlılardır.

Prototype

661

Papa

Anchar

SSGN - PLARK
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Krylataya

2 PWR/VM-5m- Birinci Nesil -70 Mwt

1

Dünyanın İlk Titanyum Alaşımlı Denizatlısı.10 SS-N-9 Füzesi taşıyabilmektedir.

Birinci Nesil

675, 675M, 675MKV

Echo II

 

SSGN - PLARK
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Krylataya

2 PWR/VM-A- Birinci Nesil -70 Mwt

29

1961-1967. 6 Cruise füzesi SS-N-3 yada  8 SS-N-12 atabilmektedir.

İkinci Nesil

667A/AU

Yankee-I

Navaga, Nalim

SSBN - PLARB
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Ballisticheskaya

2 PWR/OK-700/VM-4- İkinci Nesil -90 Mwt

34

1964-1974. 12 adet 3,000 km. menzilli SLBM taşıyan,American SSBN class George Washington’a benzer bir sınıftır. 

1968 Yankee-I, SS-N-6/R-27 [Serb mod],D-5

İkinci Nesil

667AM

Yankee-II

Navaga-M

SSBN - PLARB
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Ballisticheskaya

2 PWR/OK-700/VM-4- İkinci Nesil -90 Mwt

1

1964-1977. 12 adet 3,000 km. menzilli SLBM taşıyan,American SSBN class George Washington’a benzer bir sınıftır. 

1980 Yankee-II, SS-N-17/R-31 [Snipe],D-11

İkinci Nesil

667AR

Yankee Notch

Grosha

SSGN - PLARK
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Krylataya

2 PWR/type unknown- İkinci Nesil -90 Mwt?

 6?

1982-1991.SALT anlasmasına göre SSBN’den dönüştürüldü.Raduga SS-N-21 Sampson Granat “Granade”.

İkinci Nesil

667B

Delta I

Murena

SSBN - PLARB
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Ballisticheskaya

2 PWR/OK-700/VM-4- İkinci Nesil –? Mwt

18

1971-1977. 9,000km menzilli 12  ballistik füze taşımakta, Yankee sınıfının versiyonudur.

1973 Delta-I, SS-N-8/R-29 [Sawfly],D-8

İkinci Nesil

667BD

Delta II

Murena-M

SSBN - PLARB
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Ballisticheskaya

2 PWR/OK-700/VM-4- İkinci Nesil –? Mwt

4

1973-1975. 16 ballistic füze taşımaktadır.

1973 Delta-II, SS-N-8/R-29 [Sawfly],D-8

İkinci Nesil

667BDR

Delta III

Kalmar

SSBN - PLARB
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Ballisticheskaya

2 PWR/OK-700/VM-4-2- İkinci Nesil –? Mwt

14

1975-1981. 16 ballistic füze taşımaktadır. 1983 Delta-III, SS-N-18/R-29R [Stingray], D-9

İkinci Nesil

667BDRM

Delta IV 

Delfin

SSBN - PLARB
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Ballisticheskaya

2 PWR/VM-4- İkinci Nesil –? Mwt

7

1981-1992. 16 ballistic füze taşımaktadır. 1986 Delta-IV, SS-N-23/R-29RM [Skif],

D-9RM

İkinci Nesil

670A

Charlie I

Skat

SSGN - PLARK
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Krylataya

1 PWR/OK-350/VM-4- İkinci Nesil –? Mwt

11

1967-1972. SS-N-7 Starbright Cruise füzeleriyle donatılmış, Pasifik filosunda görevlendirilmişlerdir.

İkinci Nesil

670M

Charlie II

Skat M

SSGN - PLARK
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Krylataya

1 PWR/OK-350/VM-4- İkinci Nesil –? Mwt

6

1973-1981. 8 SS-N-9 Siren yada 12 SS-N-15 Starfish Cruise füzeleriyle donatılmış, Kuzey filosunda görevlendirilmişlerdir.

İkinci Nesil

671, 671V, 671K

Victor I

Kefal I

Yersy

SSN-PLA Podvodnaya Lodka Atomnaya

1? PWR/OK-300/VM-4- İkinci Nesil -75 Mwt

15

1965-1974.Denizatlıya karşı inşa edilmişlerdir. 2 (SS-N-15) Füzesi taşımakta.

İkinci Nesil

671RT

Victor II

Kefal II Semga

SSN-PLA Podvodnaya Lodka Atomnaya

1? PWR/OK-300/VM-4- İkinci Nesil -75 Mwt

7

1974-1978.Denizaltıya karşı inşa edilmişlerdir. SS-N-16 Stallion füzesi taşır .

İkinci Nesil

671RTM

Victor III

Shchuka

SSN-PLA Podvodnaya Lodka Atomnaya

2 PWR/OK-300/VM-4- İkinci Nesil -75 Mwt

26

1978-1992  Denizaltıya karşı inşa edilmişlerdir. Raduga SS-N-21 Sampson (Granat), SS-N-15 Starfish (Tsakra), SS-N-16 Stallion füzesi atabilmektedir.

Prototip

685

Mike

Plavnik

SSN-PLA Podvodnaya Lodka Atomnaya

1 PWR/OK-650 b-3- Prototip-190 Mwt

1

Titanium gövdeli. Dünyanın en derine dalan SSN.Kızağa konuş 1978, Denize iniş 1983,Hizmete giriş 1984,Batış 1989.

Prototype

705, 705K

Alfa

Lira

SSN-PLA Podvodnaya Lodka Atomnaya

1 LMR/OK-550/BM-40A Titanium Gövdeli ve 70 yıl ömürlü “Tek kullanımlık” reaktorleri vardır.

7?

1972-1983 Sürat için yapıldıklarından gürültülüdürler. Tümü Kuzey filosunda görev yapmıştır. 21 81R (SS-N-15) yada 12 Vodopad (SS-N-16) füzesi mevcut

Üçüncü Nesil

941

Typhoon

Akula

SSBN - PLARB
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Ballisticheskaya

2 PWR/OK-650/VV-Üçüncü Nesil-190 Mwt

6

1977-1989. SLBM’lerinde toplam 200 Başlık olup dünyanın en büyük denizatlısıdır.

1983 Typhoon, SS-N-20[Sturgeon],/R-39 Makeyev (RSM 52/3M20), D-19

Üçüncü Nesil

949

Oscar I

Granit

SSGN - PLARK
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Krylataya

2 PWR/OK-650 b-Üçüncü Nesil-190 Mwt

2

1982-1983 CVAN’ları batırmak için dizayn edilmişlerdir. SS-N-19 Shipwreck (Granit) Cruise SS-N-15 Starfish (Tsakra) ve Novator SS-N-16 Stallion ile donatılmışlardır.

Üçüncü Nesil

949A

Oscar II

Antey

SSGN - PLARK
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Krylataya

2 PWR/OK-650 b-Üçüncü Nesil-190 Mwt

12

1986-1999 24 Chelomey SS-N-19 Shipwreck (Granit) Cruise, SS-N-15 Starfish (Tsakra) ve Novator SS-N-16 Stallion ile donatılmışlardır.

Üçüncü Nesil /Prototype

945, 945A,

Sierra I

Barracuda

SSN-PLA Podvodnaya Lodka Atomnaya

1 PWR/OK-650-Üçüncü Nesil-190 Mwt

2

1982-1987. Titanium gövdeli olup NATO's SOSUS izleme sisteminin yakalayamayacağı kadar sessiz olabilmektedir. Raduga SS-N-21 Sampson (Granat) ve SS-N-16 Stallion taşımaktadır.

Üçüncü Nesil /Prototype

945B?

Sierra II

Kondor

SSN-PLA Podvodnaya Lodka Atomnaya

1 PWR/OK-650-Üçüncü Nesil-190 Mwt

2

1990-1992 Sierra I’lerin boyları uzatılmışı ve silah yükleri arttırılmışıdırlar Raduga SS-N-21 Sampson (Granat) ve SS-N-16 Stallion taşımaktadır.

Üçüncü Nesil

971

Akula,Akula I

 

Bars

SSN-PLA Podvodnaya Lodka Atomnaya

1 PWR/OK-650 b-Üçüncü Nesil-190 Mwt

12

[7 Akula,

5 Akula I] 

1985-2000 Sürat sessizlik oranı yüksek en modern denizatlılarıdır. Raduga SS-N-21 Sampson (Granat), Novator SS-N-15 Starfish (Tsakra)  ve Novator SS-N-16 Stallion.Çok amaçlı saldırı denizatlısıdır.

Üçüncü Nesil

971

Akula II

Bars

SSN-PLA Podvodnaya Lodka Atomnaya

1 PWR/OK-650 b-Üçüncü Nesil-190 Mwt

4

1985-2000 Sürat sessizlik oranı yüksek en modern denizatlılarıdır. Raduga SS-N-21 Sampson (Granat), Novator SS-N-15 Starfish (Tsakra)  ve Novator SS-N-16 Stallion.Çok amaçlı saldırı denizatlısıdır.

Dördüncü Nesil

885

Severodvinsk

Severodvinsk

SSGN - PLARK
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Krylataya

1 PWR/KPM-Monoblock dizayn.

 ?

Prototip denizaltı, 1993 Aralık’tan beri inşa halindedir. 2002-2004’te başlayan bir başka programla yapımı Severodvinsk Tersanesinde sürmekte olup hizmete girişi 2006-2008 olarak öngörülmektedir.

Beşinci Nesil

935

Borey

Yuriy Dolgorukiy

SSBN-PLARB
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Ballisticheskaya

2 OK-650B reactor? ?

Typhoon sınıfı yarı ölçülerinde planlanmış olup.12 SLBM taşıması planlanmaktadır.

 20XX----, SS-N-28/R-39M [------],D-19UTH

 

 1980’lerin sonuna kadar Sovyet Donanması diğer ülkelerin toplamından daha fazla denizatlıya sahiplerdi.SSCB’nin 1991’de dağılması sonucu Rus Donanması Baltık ve Karadeniz dahil olmak üzere bazı önemli üslerden “soyunmuştur”. Rusya’nın savunma bütçesi hepsini devrede tutacak kifayettede değildi.Kalan Donanma üsleride Sovyet döneminden kalan dizelli denizaltılar ve suüstü gemileriyle beraber nükleer denizatlılara servis vermeye kafi olmamıştır ve Sonuçta,1996’da 109 SSN,SSGN,SSBM serviste kalmış. Nükleer güçle yürütülen birimlerin (2/3) Kuzey Filosunda (1/3) Pasifik Filosunda görevlendirilmişlerdir . Baltık ve Karadeniz filosuna nükleer denizaltı tahsis edilmemiştir. O dönemde ABD, gerçekte 75 kadar denizaltının serviste olduğunu tahmin ediyordu.Bazı Rus analistler ise bakım,işletim maliyetleri yüzünden bu sayının 2005’te 50’ye düşürülmesini tartışmaktaydılar.Fakat daha ufak sayıda nükleer birimi olsada Rus Nükleer Denizaltı Filosu uzun süre dünyanın 2.büyük donanması olacaktır.

Nükleer Denizaltı Filoları:

Kuzey Filosu

 

 

*

KOLA Yarımadasındaki [Gremikha+Murmansk Oblast] Kuzey Filosu Üsleri.

1.Gremikha Deniz Üssü -Kola yarımadası doğusunda;

 

2.Murmansk Oblast Deniz üsleri:

 

  a.Murmansk Deniz Üssü

    -Murmansk Atomflot-Buz Kırıcı Gemiler limanı;

    -Murmansk Severomosk Deniz Üssü;

 

  b.Skalisti Closed Territory Deniz Üssü

    -Skalisti Gadzhiyevo Deniz Üssü;

  c.Olenya Bay Deniz Üssü;

  d.Vidyaevo Deniz Üssü

 

    -Ura Bay Deniz Üssü;

    -Ara Bay Deniz Üssü;

  e.Zapadnaya Litsa Deniz Üssü

 

    -Bolshaya Lopatka

 

    -Nerpichya

 

    -Malaya Lopatka .

*

KOLA Yarımadasındaki [Gremikha+Murmansk Oblast] Tersane ve Nükleer Yakıt İst.

 

1.Gremikha-Radyoaktif atık ve Kullanılmış Nükleer yakıt depolama istasyonu  ;

 

2.Murmansk Oblast  Tersane ve Nükleer Yakıt-Atık Saklama İstasyonları

 

  a.Murmansk Severomorsk bölgesi  Tersane ve Nükleer Yakıt istasyonları

   -Site 49;

   -Safonovo Gemi Onarım Tesisi (SRZ-82);

   -Sevmorput Donanma Tersanesi No. 35;

 

  b.Polyarny

   -Polyarninskiy Tersanesi No. 10-Shkval;

   -Pala Bay Denizaltı Onarım Tesisi;

  c.Nerpa Tersanesi  No. 85 Olenya Bay’da;

  d.Sadya Bay- Radyoaktif atık depolama istasyonu;

 

  e.Zapadnaya Litsa

   -Malaya Lopatka Tersanesi.

   -Andreva Bay-Radyoaktif atık ve Kullanılmış Nükleer yakıt depolama istasyonu 

   -Nerpichya

   -Bolshaya Lopatka

Kuzey Filosu Deniz üsleri

Kuzey Filosu Tersane ve Nükleer Yakıt-Atık Saklama İstasyonları
1.Gremikha Deniz Üssü:  
 (Iokanga) deniz üssü; Murmansk Fyordu’nda, Kuzey
filosunun 350km. doğusunda bulunmaktadır.  
2.Murmansk Oblast Deniz üsleri:
  a.Murmansk’daki Üs’ler:
   -Atomflot MSC-Murmansk Shipping Co.’ye ait Buz kırıcı
ve diğer sivil gemilere hizmet veren limandır
  -Severomorsk deniz üssü;  Severomorsk Ana üs olup
 Kuzey filosununda karargahıda burada
bulunmaktadır.Murmansk fiyordunun doğusundadır.                  
  b.Skalisti Closed Territory                                                 
  -Gadzhiyevo/Yagelnaya deniz üssü,Skalisty city, Gadzhievo
 olarak ismi değiştirilmiş,Yagelniya Deniz üssü
olarakta bilinir. Gadzhievo , Olenya körfezinde
Skalisty yerleşim yeri ile birlikte 1963’ten beri
faal bir deniz üssüdür.                                                        
  c.Olenya Bay Deniz üssü Çoğunlukla SSBN bağlar.        
  d.Vidyayevo Vidyaevo deniz üssü Ara Bay ve Ura Bay.
Körfezlerinde iki üssü kapsar.60’ların başından beri
Dizelli denizatlılara hizmet veren üs, 79’dan beri
SSN-SSBN’leride barındırmaktadır.n
  e.Zapadnaya Litsa Deniz üssü, Rusya’nın en büyük
 ve en önemli nükleer denizaltı üssüdür. Üs,Kola
peninsulanın en batısında Norveç sınırına 45km.
mesafede Litza Fyordu’nda yer almaktadır.              
   -Malaya Lopatka, Zapadnaya Lista’nın en eski
 üssüdür.1950’lerde ilk SSN’lere servis vermiştir
  -
Bolshaya Lopatka, Malaya Lopatkadan daha modern üsdür
1960’da kurulmuştur.
  -
Nerpichya,Zapadnaya Litsa’nın en yeni üssüdür.
1.Gremikha  (Iokanga) Nükleer Nükleer Yakıt-Atık Saklama istasyonu: Denizaltıların radyoaktif çöplerin ve kullanılmış nükleer yakıtın depolandığı, kıyıda yer alan 2.üssüdür.
Kola yarımadasının doğusunda,Murmansk Fyordu’ndaki Kuzey filosunun 350km. uzağında
bulunmaktadır.                                                                                                                      
2.Murmansk Oblast Tersane ve Nükleer Yakıt-Atık Saklama İstasyonları:
 a.Murmansk’daki Tersane ve Nükleer Yakıt istasyonları: Severomorsk [Şehir dışı kuzey bölgesi]
  -Site 49, Kuzey filosunun taze nükleer yakıt depolama tesisidir 
 -Safonovo Gemi Onarım Tesisi SRZ-82, Yüzer doklar ve onarım tesisi vardır.          
  -Sevmorput Donanma Tersanesi No. 35 (Rosta), Murmansk’ın Rosta bölgesinde Kuzey filosu’nun
 detaylı onarım ihtiyaçlarını karşılayan tersanesidir                                     
  b.Polyarnyy
  -
Polyarninskiy  Tersanesi No. 10-Shkval, Kuzey filosuna ilk SSN burada teslim edilmiştir.Dok ve
onarım hizmeti vermek üzere tadil edilmiştir..                                                                              
  -Pala Bay Denizaltı Onarım Tesisi; Olenya Bay Deniz üssüne 4km yakındır.                             
 c.Nerpa Tersanesi, No. 85
Olenya Bay’daki diğer tersanedir. Vyuzhny olarak bilinen
Snezhnogorsk şehrine yakındır.                                                                                          
 d.Sadya Bay Nükleer Atık Saklama İstasyonu,
Sayda körfezindeki balıkçı köyü ve civarı 1990’da
askeri bölge kapsamında üs yapılmıştır.Köy boşaltılarak ,hizmet dışı gemilerin ve nükleer reaktör
bölmelerinin saklanması depolanması için kullanılmaktadır.
 e.Zapadnaya Litsa Tersane ve Nükleer İstasyonları
  -Malaya Lopatka Zapadnaya Lista’nın en eski üssüdür.1950’lerde ilk SSN’lere servis vermiştir.
Onarım tesisleri vardır.                                                                                                                                    -Nerpichya Zapadnaya Litsa’nın en yeni tesisidir Typhoon’lara servis vermektedir.           Nükleer atık saklama istasyonu vardır.
  -
Andreyeva Bay Andreeva Bay,donanmanın en büyük nükleer yakıt depolama üssü olup Kola yarımadasının kuzey batısında Zapadnaya Litsa’nın bir birimi olarak Norveç sınırına 55km mesafededir.                                                                                                                                   
  -Bolshaya Lopatka Yüzer dok ve 2 depolama tesisini kapsamaktadır.

Arkhangelsk Oblast Deniz Üsleri

 

Arkhangelsk Oblast Tersaneleri-Depoları

-Severodvinsk Beyaz Deniz’in doğu kıyısında yer alan Severodvinsk, Rusya’nın Atomik Gemi İnşa Merkez Bürosunun (GRTsAS) bulunduğu yerleşim birimidir. GRTsAS iki büyük tersaneyide bünyesinde barındırmaktadır.Her ikisinde de nükleer yakıt ve atık saklama tesisi bulunmaktadır.                                                                                                        

   Sevmash En büyüğü olup 1952’de nükleer denizaltı yapımına başlamıştır.                                                                                                                         

   Zvezdochka GRTsAS’ın Daha ufak olan tersanesidir.                                                              Onega Onega Araştırma ve Dizayn Büro’su olup Landysh Yüzer “Radyoaktif Sıvı Atık İşleme Tesisi”ninde  dizaynını yapmıştır.

*NTI-Nuclear Threat Initiative ve Bellona Foundation

Pasifik Filosu.

 

*

Pasifik Filosu Deniz Üsleri

 

1.Kamchatka Oblast Deniz Üsleri                                          

 -Rybachiy Denizaltı Üssü (Krasheninnikova Peninsula)

 

2.Khabarovsk Kray Deniz Üsleri

 -Zavety Ilyicha (Postavaya Bay)                        

 

3.Primorskiy Kray  Deniz Üsleri (Vladivostok ve Rakushka)                                           

 -Pavlovsk Bay                                                                    

 -Rakushka Deniz Üssü

*

Pasifik Filosu Tersane-Yakıt dolum-atık Tesisleri

 

1.Kamchatka Oblast  Tersane-Yakıt dolum-atık Tesisleri                                                     

 -Kamchatka Tersanesi (Site 49) (Vilyuchinsk) 

 

2.Khabarovsk Kray Tersane-Yakıt dolum-atık Tesisleri                                                      

 -Amurskiy Zavod (Komsomolsk-na-Amure) Denizaltı inşa fabrikası          

 

3.Primorskiy Kray Tersane-Yakıt dolum-atık Tesisleri (Vladivostok ve Rakushka)

 

 a.Bolshoy Kamen

 -Zvezda Uzak Doğu Tersanesi

 -Landysh Radyoaktif Sıvı İşleme Yüzer Tesisi

 -Vostok Tersanesi                                                               

 

 b.Shkotovo Peninsula

 -Chazhma Gemi Onarım Fabrikası

 -Site 32

 -Razboynik Bay                                

Pasifik Filosu Deniz Üsleri

Pasifik Filosu Tersane-Yakıt dolum-atık Tesisleri

1.Kamchatskaya Oblast

  -Rybachiy Denizaltı Üssü (Krasheninnikova Pen.)
  Krasheninnikova Peninsula’nın güneydoğu ucunda Petropavlovsk yakınında yer alır.SSBN’ler çoğunlukta.

2.Khabarovskiy Kray

  -Zavety Ilyicha (Postavaya Bay)
 Sovetskaya Gavan ve Vanino Postavaya Bay  arasında yer alır.SSK üssüdür,SSN-SSBN’lere de hizmet verebilir. 

3.Primorskiy Kray (Vladivostok ve Rakushka)

  -Rakushka Deniz Üssü
Vladivostok’un yaklaşık 300km kuzeydoğusundadır.SSK [Klasik denizaltı]’ların evidir.

  -Pavlovsk Deniz Üssü
  Vladivostok’un 65km.güneydoğusunda Strelok körfezi doğu kenarındadır. IV.Nükleer Filotillanın evidir.Çok sayıda hizmetten alınmış denizaltı vardır.

1.Kamchatka Oblast  Tersane-Yakıt dolum-atık Tesisleri                                                                                       

    -Kamchatka Tersanesi (49K)  (Kamchatskiy Morskoy Zavod)Gemi onarım,Nükleer yakıt dolum ve atık saklama tesisi Chazhma Gemi Onarım  ile koordineli çalışır.                                     

2.Khabarovsk Kray Tersane-Yakıt dolum-atık Tesisleri                                                                       

   -Amurskiy Zavod Denizaltı inşa fabrikası

3.Primorskiy Kray Tersane-Yakıt dolum-atık Tesisleri (Vladivostok ve Rakushka)
  a.
Bolshoy Kamen
   -Zvezda Far Eastern Shipyard Overhaul bakım ,Nükleer yakıt dolum ve START I Gemi Söküm Tesisleri
    -
Landysh Waste Plant Radyoaktif Sıvı İşleme Tesisi                                                                                          

    -Vostok Shipyard Denizaltı inşa fabrikası                                                            

  b.Shkotovo Peninsula
   -Chazhma Gemi
Onarım  Nükleer yakıt dolum
    -
Site 32,86 Cape Sysoyeva ve Cape Maydel olarakta bilinir.Nükleer atık ve kullanılmış yakıt saklama                   
    -
Razboynik Bay Gemi kesim,module ayırma fabrikası.                                                                                        

*NTI-Nuclear Threat Initiative

 
   

Çok üretilmiş Nükleer denizaltı REAKTÖR dizaynlarının bazı ortak karakteristik özellikleri

 

Sovyet dizaynı nükleer denizaltılar genellikle toplam termal kapasiteleri 50-200Mwt olan tek yada çift PWR-Basınçlı su soğutmalı reaktörlerinden güç almaktadırlar.Bu tip reaktörün her birinin çekirdeği 248-252 yakıt çubuğu grubuna,her grup 10’ar yuvarlak ve düz yüzey yassı çubuğa  sahiptir.Yassı çubukların yüzey alanı büyüdüğü için termal faydası geliştirilebilmekte olup, yeni nesil reaktörlerde yaygın olarak kullanılmışlardır.Donanmadaki tahmini 468 reaktöre sahip 258 denizaltıda ve diğer gemilerin bir kısmında 90% zenginleştirilmiş U-235 kullanılmıştır.Çoğu reaktörde 21-45% zenginleştirilmiş U-235 kullanılmakta olup tipik bir reaktör 315 kg uranyum taşımaktadır.Zenginleştirilmiş uranyum seviyesi reaktör dizaynına göre değişmektedir. 1. ve 2. nesil reaktörlerde %21 kullanılmakta, 3.nesil reaktörlerin çekirdeği değişik zenginleştirme oranlarında kullanılmaktadır.

ABD ve Rusya Arasında Silahsızlanma görüşmeleri sonucu imzalanmış anlaşmalar

Partial Test Ban Treaty, 1963 Nükleer denemelerin Kismi yasaklanması anlaşması

Nuclear Non-proliferation Treaty, 1968 Nükleer Yayılmanın Engellenmesi Anlaşması

 

SALT I, Strategic Arms Limitation Talks Stratejik silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (Görüşmeleri başlaması Helsinki Kasım 1969 – İmza Richard Nixon ve Leonid Brezhnev 26 Mayıs1972 Moskova )

ABM Treaty Anti-Ballistik Füze anlaşması (İmza Richard Nixon ve Leonid Brezhnev 26 Mayıs1972 Moskova),

SALT II , Strategic Arms Limitation Talks Stratejik silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (Görüşmelerin başlaması 1972 - İmza Leonid Brezhnev ve President Jimmy Carter 18 Haziran 1979 Viyana)

The Strategic Defense Initiative (SDI) Anlaşma değildir.Mart 1983 Başkan Ronald Reagan tarafından önerilen Yıldız Savaşları olarak bilinen ABD Savunma Şemsiyesidir.

START I Strategic Arms Reduction Treaty Stratejik Silahların Azaltılması anlaşması (İmza 31 Temmuz 1991),

START II Strategic Arms Reduction Treaty Stratejik Silahların Azaltılması anlaşması (İmza George H. W. Bush ve Boris Yeltsin 3 Ocak 1993),

 
Negotiations for the CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty, Genişletilmiş (Detaylandırılmış) Nükleer Denemelerin yasaklanması Anlaşması görüşmeleri başlangıcı 1993
Adoption of the CTBT, New York ‘ta United Nations General Assembly Kabulu10 Eylül 1996 imza tarihi ABD: 24 Eylül 1996,Rusya Federasyonu: 24 Eylül1996
 
 
ABD SLBM Denizatlıdan atılan Balistik füzeleri Submarine Launched Ballistic Missiles
                                                                                                                                                                       

                                                   JULANG JL-1                                          JULANG JL-2                           POLARIS A-3P      TRIDENT  II D-5                   M-20                            M-4 / M-45

NATO KODU/YIL

CSS-N-3/1988

CSS-NX-4/?

1963

1982

1977

1985/1997

AĞIRLIK

14700 kilogram

20000+

35700 libre

130000 libre

20000 kg

35000 kilogram

MENZİL-YAKIT

1700 kilometre-Katı

8000 kilometre-Katı

2500 deniz mili

4000 deniz mili-Katı

3000 nm-Katı

4000 km (M-4A)-Katı
5000 km (M-4B)-Katı
6000 km (M-45)-Katı

BOY-KADEME

10.7metre-2 Kademeli

10+ metre-3 Kademeli

32.3 feet

44.6 feet-3 Kademeli

10.4 metre-2 Kademeli

11.05 metre-3 Kademeli

Çap-Başlık

1.4 metre-1

2 metre-3/4 Başlık=MIRV

54 inch-1/3=MIRV

83 inch-8 Başlık=MIRV

1.5 metre-1

1.93 metre  M-4:1 Başlık M-45:6 Çok Başlık= MIRV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 
 
 

Balistik Füzelerin Menzillerine Göre Sınıflandırılması


 

 

BSRBM

Battlefield Short Range-Savaş Alanı Kısa Menzil

<150 km

94 mil

SRBM

Short Range-Kısa Menzil

150-799 km

94-499 mil

MRBM

Medium Range-Orta Menzil

800-2,399 km

500-1499 mil

IRBM

Intermediate Range-Ara Menzil

2,400-5,499 km

1,500-3,437 mil

ICBM

Intercontinental Range-Kıtalararası Menzil 

+ 5,500 km

+ 3,438 mil

SLBM

Submarine Launched-Denizaltıdan Atılan        

Sınıflandırma yok

 

 

Denizaltıdan Atılan Cruise Füzeler

                ÜLKE                     Original Adı              NATO KODU – ADI                         MENZİL-İTİŞ                           Boy                Ağırlık-Hız                  Güdüm

ABD

1954

Regulus I,II  Conventional-Nucleer Başlık

X

520 nm.

Motor:Turbojet

10.5 metre

5294 kg

Mach.85

 

ABD

1977

AGM-84

Harpoon

Hedef İçinde Patlar Başlık

X

60 nautical miles

Motor:Teledyne Turbojet

4.55 metre

661.5 kg

855 km/h

Rota kılavuzlu (Radarlı irtifa kontrolü ve Aktif radar araması  izlemeli) Sea-skimming cruise

FRANSA

1977

Exocet SM 39

Conventional

Gecikmeli Patlar Başlık

x

  65 km

Motor:Helios solid propellant  150 s burn

5.80 metre

855 kg

Mach 0.93

  ESD ADAC X-band monopulse aktif radar homing

ABD

1983

BGM-109 Tomahawk

Conventional-Nucleer Başlık

X

Conventional Başlık ile:

 600 nm

Motor:Turbo-Fan

5.56 metre

Subsonic 550 nm/h

Dahili ve TERCOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kısaltmalar

TACMS

Tactical Missile System

SLAM

Standoff Land Attack Missile

ICBM

Intercontinental Ballistic Missile

MIRV

Multiple Independently targetable Reentry Vehicle

SLBM

Submarine-Launched Ballistic Missile

TASM

Tomahawk anti-ship missile

ADCAP

Advanced Capability (Mk 48 torpedo)

ASTOR

Anti-Submarine Torpedo (Mk 45 torpedo; discarded)

SLMM

Submarine-Launched Mobile Mine

SOSUS

Sound Surveillance System (seafloor)

SOSS

Soviet Ocean Surveillance System

SSBN

 (fleet ballistic missile submarine nuclear powered)

SLNE

 (Sous-Marins Nucléaires Lanceurs Engins)

SLNE-NG

 (Sous-Marins Nucléaires Lanceurs Engins -Nouvelle Génération)

SSGN

 (Nuclear submarine, guided missile)

SSG

 (submarine, guided missile)

SSN

 (submarine, nuclear propulsion)

PLARB - SSBN

Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Ballisticheskaya     Submarine Nuclear - Rocket, Ballistic

PLARK - SSGN
Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Krylataya Cruise Missile Nuclear - powered Submarines 

PLA - SSN

Podvodnaya Lodka Atomnaya Nuclear Powered Submarine.

PL - SSK

Podvodnaya Lodka Submarine.

SMPL/AS; SMPL

Sverkhmalaya Podvodnavy Lodka Special Misssions Support Super-Small Submarine.

AGSS

Submarine, Auxiliary

AOSS

Submarine, Oiler

APS

Submarine, Transport

APSS

Submarine, Transport

ASSA

Submarine, Cargo

ASSO

Submarine, Oiler

ASSP

Submarine, Transport

IXSS

Submarine, Miscellaneous

LPSS

Submarine, Transport

SC

Submarine, Cruiser

SF

Submarine, Fleet

SS

Submarine

SM

Submarine, Minelayer

SSA

Submarine, Cargo

SSAO

Submarine, Oiler

SSAP

Submarine, Transport

SSK

Submarine, Hunter-Killer

SSO

Submarine, Oiler

SSP

Submarine, Transport

SSR

Submarine, Radar Picket

SST

Submarine, Training

SSRN

Submarine, Radar Picket, Nuclear

DSV

Deep Submergence Vehicle

DSRV

Deep Submergence Rescue Vehicle

NR

Nuclear Research Submarine

X

Midget Submarine

SZ

 (midget submarine)

SAG

Surface Action Group

CVBG

Carrier Battle Group

CVAN

 (attack aircraft carrier, nuclear propulsion)

CVB

 (aircraft carrier, large, später CVA)

CVE

 (aircraft carrier, escort, davor ACV, später u.a. CVHA und CVU)

CVH

 (helicopter carrier, Bezeichnung für ausländische Typen dieser Klasse)

CVL

 (small aircraft carrier, nicht mehr in der Klassifizierung)

CVS

 (support aircraft carrier)

CVS

 (ASW support carrier, CVSG = ASW-aircraft carrier, guidet missile)

CVSG

 ASW-aircraft carrier, guided missile

CVT

 (training aircraft carrier, seit 1968)

CVU

 (utility aircraft carrier, vorher CVE und ACV für Flugzeugtransporter)

 

Kronolojik Sırayla Nükleer Denizatlıya Sahip 5 Ülkenin Ürettiği Harp Denizaltıları:

 

SSN NAUTILUS Class   1954 30th Eylül   1 gemi servise girdi.

Devrimsel güç kaynağı ile dünyanın ilk nükleer denizatlısı.Nautilus’un gövde biçimi “Conventional” diyebileceğimiz,Alman Type XXI’in gövde biçimi idi.Bu gövde yapısının özelliği;Pruvasının su üstüde yüksek sürate uygun suyu yarma esasına göre “Çalık” olmasıydı.Karinası derin olmayan teknelerde yararlı olan bu yapı, teknenin su altında sahip olunan gücü tam kullanmaya,3 boyutlu hareketinin kontrolu açısından elverişli değildi.Aynı gövde biçiminde ve çeşitli seyir,sonar,makine sistemlerinin denendiği 4 sınıf daha yapılmış ve yüksek süratlere uygun hidrodinamik biçimin dizelli  USS Albacore ile denenip nükleer USS Skipjack'ten ile bu gövde biçimi terkedilmiştir.

 USS Nautilus,3 Ağustos 1958’de “Sunshine” harekatı ile Kuzey kutbunun buz tabakası altından Atlantiğe geçerek,Soğuk Savaşın başında Rus’ların arka bahçelerine girmiş,bir yarışı başlatmıştır.Denizaltı servisten alındıktan sonra Groton’da müze olarak ziyarete açılmıştır.

 

Deplasman: 3533  ton satıhta / 4040 ton dalmış
Personel : 13 subay-92 astsb. Ve er
Boyutlar : 319' 4" x 27' 6" x 22' / 97.35m x 8.41m x 6.70m
Silah Yükü :

6 adet 21"-pus-inch pruva torpedo kovanları mevcut ve 24 torpido taşıyabilir.

Güç Sistemi : Bir S2W PWR reactor ile 2 pervane şaftına 15000 shp güç veren iki türbinden oluşmaktadır.
Sürat : Satıhta 20 knots Dalışta 22.5 knots.
Sonar : BQR-2C passive ve BQS-4 active-Pruvada konuşlu.

 

 

 

 


 
 

 
 

 

SSN SEAWOLF Class 1957 30 Mart      1 gemi servise girdi
Basınçlı Su ile Soğutulan Reaktorlere göre bazı avatajları nedeniyle Sıvı Sodyum ile soğutulan Reaktor sistemi bu gemiye kurulmuş ama bu reaktör tipinin sabit arızaları nedeniyle reaktör, Basınçlı Su ile Soğutulan tipe dönüştürülmüştür.Bu denizaltının da tekne yapısı convensiyonel ve yelken yapısı Guppy tipindedir.

 

 

 

 

 

Deplasman : 3741 tons satıhta / 4297 tons dalmış         

Personel :101
Boyutlar : 337' 5" x 27' 8" x 22' / 102.87m x 8.47m x 6.70m
Silah Yükü : 6 x 21" pruva torpedo kovanları.24 torpido taşıyabilir.
Güç Sistemi : Bir S2G liquid sodium reactor ile 2 pervane şaftına 15000 shp güç veren iki türbinden oluşmaktadır.

Sürat :  19kts satıhta, 20kts Dalışta.
Sonar: BQS-4 active ve BQR-2C passive - Pruvada konuşlu.

 

SSN SKATE Class    1957-1958    Arası 4 Skate servise girdi 

Skate sınıfı gemiler bir çok su altı harekatını sürdürebilirlik rekoruna imza atmış,günümüz SSN’lerinin özelliklerine sahip ama convansiyonel gövde biçimi yüzünden kabiliyetleri sınırlanmış başarılı gemilerdi.Kutup buz tabakasını kırabilecek sağlam yelkene sahipti.


 

 

 

 

Deplasman : 2250 tons satıhta / 2850 tons dalmış         

Personel :84
Boyutlar : 267' 7" x 25' x 21' 3" / 81.50m x 7.60m x 6.50m

Silah Yükü : 4 adet 21"-pus-inch pruva torpedo kovanları,2 adet 21" pupa torpedo kovanları.
Güç Sistemi : Bir S5W PWR reactor ile 2 pervane şaftına 15000 shp güç veren iki türbinden oluşmaktadır.

Sürat :  18kts Satıhta , 22kts Dalışta.
Sonar: BQS-4 active ve BQR-2C passive - Pruvada konuşlu.
Dalış : Maximum 230 mt.

 

SSN NOVEMBER Project 627 KIT   1958-1963 Arası 14  Kit hizmete girdi.

 

 Project 627 25 Kasım 1952’de ABD stratejik sahil kentlerine nükleer başlık takılmış torpido hücümu kosepti ile geliştirilmiş ilk Rus Nükleer denizatlısıdır.Cruise füzelerinide kapsayan,Stratejik füze programının başarısı nedeniyle saldırı denizatlısı olarak oriente  edilmiştir.

 Gövde yapısı olarak convansiyonel yapıda olmaması ve bunun sağladığı sürat dikkat çekicidir.

 

 

 

 

 

 

 

Deplasman : 3,065-3,101 tons satıhta 3,986-4,750 tons dalmış

Güç Sistemi : 2 70 MWt VM-A PWR, 17.500 shp sağlayan 2 turbin  

Boy : 107.4 metre     Genişlik :7.9-8.0  metre    Su Çekimi : 5.65-6.4 Metre
Harekat Devamlılığı : Tam güçte 1,172 saat-, 60 gün yiyecek kapasitesine göre
Silah Yükü : 8 adet 21" (533mm) torpido kovanı ve w/20 53-65K yada SET-65 tipi torpido atabilmekte.
Sürat : 15.2 knots Satıhta 28-30.5 knots Dalışta
Harekat derinliği : Maximum Emniyet umku 790 ft, Dönüş yok 980 feet ,ezilme umku 1,250 feet

Personel: 104 (30 Subay) yada 110 (24 Subay, 86 Er)

 

SSN SKIPJACK Class  1959-1961  Arası  6 Skipjack servise girdi.

  
Skipjack sınıfı denizaltılar,Albacore denizatlısında denenen “Damla” şeklindeki tekne biçimiyle Nukleer reaktörün bütünleştiği ilk denizatlılardı.Aynı zamanda bu sınıfın ilk gemisi USS Skipjack,nükleer güçle giden ilk tek şaft gemiydi.Baş omuzluklarda yer alan Baş ufki dümenler,yelkene alınarak pruvadaki sonar hidrofonlarında gürültü kirliliği yaratan “Suyun Akış Gürültüsü” de indirgenmiştir.Derin dalış ve sürat kapasiteleri; HY-80 Mukavim Tekne Çeliği ile 1970’lerde katılacak Los Angeles sınıfı denizatlılara kadar Donanmada standart olacak S5W reaktör dizaynı bileşimi sonucudur.

 

 

 

 

 

 

Deplasman: 3,070 tons Satıhta, 3,513 tons Dalışta
Boy: 252  ft Genişlik:31  ft Su Çekimi :?
Sürat: 15 knots Satıhta, 29 knots Dalışta
 Test Derinliği : 700 feet
Güç Sistemi: Bir S5W PWR reaktör,2 buhar turbini,bir şaft

Silah Yükü: 6 adet 21" Pruva Torpedo kovanı

 Personel:9 Subay - 76 er

 

SSBN GEORGE WASHINGTON Class 1959-61 Arası 5 adet servise girdi.

 

 ABD Donanmasının ilk Balistik füze taşıyan denizatlıları Skipjack sınıfı denizatlıların modifiye edilmiş şekilleriydi. İlk SSBN’ler sipariş üzerine;2 saldırı denizaltısı teknesi Füze Taşır - Fleet Ballistic Missile : FBM Silah Sistemi’ne sahip gemilere dönüştürülmüş ve 31 Aralık 1957’de yapımına başlanmış uzun mesafeli Stratejik füzeler ile silahlandırılmışlardı.

 

 

 

 

 

 

 

Deplasman:Boş 5,400 tons, satıhta 5,959-6,019 tons, dalmış ~6709-6888 tons  
Boy : 381.6 feet (126.5 metre) Genişlik : 33 feet ( 10 metre) Su Çekimi :?

Sürat: 20 knots Satıhta, 25 knots Dalışta
Test Derinliği : 700 feet
Güç Sistemi : 1 SW5 PWR Reactor,1 Şafta 15000 shp veren dişli tip 2 turbin

Silah Yükü : 16 kovan SLBM Polaris füzesi, 6 - torpedo kovanı.

      

SSN Triton Class   1959 10 Ekim  1 gemi servise girdi.


 Triton’un 1960’da dünya çevresini “Dalışta”dolaşması; ilk nesil nükleer denizaltı reaktörlerinin verimini , tekneninde devamlı yüksek sürat transit kapasitesini ve geminin sualtı harekatını sürdürebilirliğini kanıtlaması açısından mühendislere önemli referanslar sunmuştur.Bu maratonu esnasında okyanusların fiziksel ve kimyasal parametrelerini toplamıştır.Sonraki görevi “Radar Picket Denizaltısı”olmuştur

 

 

 

Deplasman: 5963 tons Satıhta 7773 tons Dalışta
Personel:16 Subay - 164 Er  
Boy: 447.5' Genişlik:36.9'

Silah Yükü: 4 x 21" Pruva Torpedo kovanı

Güç Sistemi: Nucleer reactor? Shaft?

Sürat: 27k Satıhta, Dalışta ?
Sonar: BQS-4 active ve BQR-2C passive pruvada konuşlu
Test Derinliği : 700'.

 

SSGN Halibut Class   1960 4 Ocak 1 gemi servise girdi
 

 USS HALIBUT (SSGN-587) omurgasından itibaren ilk nesil cruise füzelerinin fırlatılmasına uygun inşa edilmiş özel bir dizayndır.Regulus I füzelerini taşımaya uygun mukavim “hangarlar” için ve fırlatma anında satha çıkıp “Kuru Uçuş Güvertesi” oluşturması için, güvertesi su hattından yüksek tasarlanmıştır.Fırlatma öncesi füzenin güvertede konumunu ayarlamak için merkezi kumandalı bir dizi hidrolik sistem makine bulunmaktaydı.25 Mart günü başarılı bir atış yapmış 1965 Ağustos’unda SSN olarak dönüşüm geçirmiştir.

 

 

 

 

 Deplasman: 3845 tons Satıhta 4894 tons Dalışta
Personel: 12 Subay - 99 er;
Boy: 350'; Genişlik:29.5'
Silah Yükü: 4 x 21" Pruva Torpedo kovanı,6-8 Regulus I füzesi;
Güç Sistemi: Nucleer reactor? Shaft?
Sürat: 15k Satıhta 14k Dalışta

 Test Derinliği : 700'.

 

HOTEL-I,II,III  Project 658          1960-1964 Arası 8 Hotel servise girdi .

 

 Hotel sınıfı denizaltılar, Golf sınıfı denizaltılar temel alınarak yapılmış ilk Rus SSBN’leridir.Hepsininde yelkeni büyültülerek 3 adet SS-N-4 taşımaları sağlanmıştır.Orijinalde 8 Hotel’in hepsi aynı sınıftır.Ancak Hotel I sınıfı denizaltılar, Project 627 Kit-November sınıfından dönüştürülmüşlerdir.3 adet R 13 SLBM ve D 2 Atış sistemi , dikey kovanlarda bulunmaktadır. 3 SLBM’yide satha çıktıktan sonra 12 dakika içersinde ateşliyebiliyorlardı.1958 Mart’ında fırlatma sistemi D 2,su altından fırlatma kapasitesine sahip D 4 ile değiştirilmiş bu dönüşüme girmiş gemiler Project 658M Hotel II sınıfı olarak adlandırılmıştır. 1969-70 arası “K-145” denizatlısı R 29 Füzelerini fırlatır şekle dönüştürülmüş ve Proj.701,Hotel III denmiştir.İlk Hotel ünlü “K-19” idi

 

 

 

Deplasman:4080 m3 Satıhta, 5000m3  Dalışta

Güç Sistemi: 190 MW gücünde 2 PWR reactor 17.500 hp gücünde 2 turbin
Boy:114 metre           Genişlik:9.2 metre               Su Çekimi:7.31 metre
Harekat Umku:240 metre design,300 metre max.

Harekat Devamlılığı:50 gün
Sürat:18 knots Satıhta,26 knots Dalışta
Personel:104 kişi                                                                

Silah Yükü:3 R-13 Balistik füze (Hotel I),3 R  4-400mm ve 4-533mm torpido kovanı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SSGN ECHO I Project 659    1960-1962 Arası 5 Echo I Servise girdi

 Project 659 [Echo I] Cruise füzesi atan nükleer denizaltılar, SS-N-3c Shaddock füzelerine göre dizayn edilmiş gemilerdir. Mukavim tekne üstünde,Bordalarında 3’er adet kalkabilir kovanlarda 6 Shaddock füzesi taşıyabilmektedirler. Bu sınıf conventional-klasik denizaltı Juliett sınıfının nukleer karsılığıdır. Nucleer reaktor ve turbin sistemleri Hotel SSBN ve November SSN sınıflarınki ile hemen hemen  aynıdır. 1970’lerin başında Saldırı denizatlısına dönüştürülmeye başlanmışlar,SALT (Strategic Arms Limitation Treaty) anlaşması gereği olarak tümü bu dönüştürmeye girmiş ve Project 659T olarak yeni sınıf adı altında toplanmışlardır.

 

 

 

Deplasman:4.500 tons Satıhta 5.500 tons Dalışta
Güç Sistemi::2 PWR reactor, her biri 25.000 hp 2 türbin.             

Boy:110 metre           Genişlik:9.0 metre               Su Çekimi:7.5 metre
Pervane:2 adet 5-kanat
Silah Yükü:6 SS-N-3 ,6 533 mm Baş torpido kovanı 4 406 mm Kıç torpido kovanı

Personel:75 kişi                                    
Sürat:20 knots Satıhta 25 knots Dalışta

 

SSBN ETHAN ALLEN Class   1961-1963  Arası 5 Ethan Allen servise girdi.
 
         

 USS Ethan Allen, (SSBN-608); Pasifikte,Joint Task Force 8  Frigate-Bird/Fırkateyn-Kuşu harekatında görev almış,6 Mayıs 1962’de dalışta, nukleer başlıkla donatılmış POLARIS A1 füzesi atmıştır.Bu denizatlıların bazıları SALT  (Strategic Arms Limitation Treaty)anlaşmaları gereği yeniden sınıflandırılmışlardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deplasman: 00 tons (0 metric tons)

Güç Sistemi: SW5 PWR Nucleer reactor,2 Dişli tip türbin 1 Şaft

Boy:? metre           Genişlik:? metre               Su Çekimi:? metre

Sürat:20+ knots (23+ mil-saat, 36.8 +kph) Dalışta

Personel:?

Silah Yükü:16 SLBM Polaris, 6 torpido kovanı.

 

SSN PERMIT Class -Thresher class-1961-1967 Arasında 14 ad. servise girdi.

  "Project Nobska" adıylada bilinen “Geliştirilmiş teknolojilerin Denizaltı harbine etkileri” çalışması sonucunda ;

Derine dalış,Ultra-sessizlik ve Uzak Mesafe Hedef-Analiz Sonarlarının kullanılması ana başlıklarına ulaşılmış ve bu vurgular doğrultusunda başarılı Permit sınıfı dizayn edilmiştir.Gövdenin hidrodinamik verimi arttrılmış,yelken ölçüleri küçültülmüş,güç sistemi yaklaşık 50% gürültüyü azaltacak şekilde sessizleştirilmiş ve test derinliği, harekat kabiliyeti-gizliliği arttıracak şekilde dramatik bir çerçevede geliştirilmiştir.USS Tresher’in kaybından sonra bu sınıfa Tresher denmiştir.

 

 

 

 

Deplasman: Dalışta 4,200 tons Light Deplasman 3,540 tons
Boy: 278 ft Genişlik:32 ft Su Çekimi:28 ft Max.
Sürat: Dalışta Resmi 20+kts, Aktüel 30kts ~35 mph. Taktik 15kts~17nm.
Harekat Derinliği: Test umku Resmi: 170 m, Actüel:400 metre, Ezilme umku Aktüel 600 metre
Sonar: BQQ-5 pruvada konuşlu,TB-16 Çekilebilir hidrofon grubu-sonar

Güç Sistemi: 1 SW5 PWR Reactor, 15,000 shp 2 turbine, 1 shaft,

Silah Yükü: MK48 Torpedo, 4 torpedo kovanı,UUM-44A Subroc, UGM-84 A/C Harpoon, MK 57 derin su ve MK 60 Captor mayını.

  

SSN TULLIBEE Class         1960 9 Kasım 1 gemi servise girdi.


   Turbo elektrik itişi ile büyük ölçüde sessizleştirilmiş ilk nükleer denizaltıdır.Uzak mesafe hedef tespiti için Düşük frekans sonar hidrofon grubu ve Yaklaşma-Hucum için pruvada konuşlu Küresel hidrofon grubu ile entegre edilmiş AN/BQQ Serisi Sonarı ile denizatlıya karşı ASW (Anti-Submarine Warfare) harekatını yürütebilecek kabiliyette yapılmış ilk ve özel bir dizayndır.Ayrıca kovanları geminin bordalarında yapılmış ilk denizaltıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Deplasman: Satıhta 2316 tons Dalışta 2607 tons

Personel: 6 subay - 60 er

Boy: 272.8'; Genişlik:23.4';
Silah Yükü: 4 adet 21" Torpido kovanı
Güç Sistemi: Nucleer reactor? Shaft?
Sürat:  Satıhta 13knots Dalışta 14.8knots

Harekat Derinliği:Test d. 700'.

 

SSGN ECHO II Project 675    1962-1968 Arası 29 Echo II servise girdi

The Project 675 [Echo II sınıfı] Cruise füzesi atan nükleer denizaltılar;

Shaddock füzelerinin gemiye karşı kullanılan versiyonunun kullanımını mümkün kılan radarların [Echo II’nin convansionel ikizi Juliet-class SSG’lerede konan] ön serilerinin takılmasına uygun bir şekilde modifie edilmiş gemilerdir.

 Batının tahminlerine göre;Echo II satha çıktıktan sonra 20 dakika içinde 8 SS-N-12 Cruise füzesinide atabilmektedir.Satıhta kalarak Hedef İzleme radarı ile füze ile yüksek irtifada bir data link kurup, güdümlü uçuşunu bu Data link ile aldığı denizaltı radarının odaklandığı hedef parametrelerine göre yapmaktadır.Satıhta kaldığı süre içinde saldırıya açıktır. SALT (Strategic Arms Limitation Treaty)Anlaşması gereği hepsi SSN’dönüştürülmüş, Project 659T adı altında yeniden sınıflandırılmışlardır.

 

 

Deplasman: Satıhta 5.000 tons Dalışta 6.000 tons
Güç Sistemi:2 PWR reactor  her biri 30.000 hp gücünde 2 adet turbin
Boy:115 metre              Genişlik 9.0 metre               Su çekimi:7.50 Metre
Silah Yükü:6 SS-N-3 or 8 SS-N-12, 6 533 mm Baş Torpido Kovanı, 4 406 mm Kıç Torpido Kovanı

Pervane:2 ad. 5-kanat
Sürat: Satıhta 20 knots Dalışta 23 knots              

Personel:90 kişi

 

SSN DREADNOUGHT Class  1963 17th April  1gemi servise girdi.


   İngiltere’de Nükleer Denizaltı araştırmaları II.Dünya Savaşı sonunda başlamıştır.Donanma’ya bağlı bir departman 1954’de Harwell’de Atomic Research Station’ı kurmuş ve 1958’de İskoçya-Dounreay’de bir prototip denizaltı reaktörü inşa etmişlerdir.Ancak bunun geliştirilmesinin yarattığı bütçe-zaman sorunları sürerken , 1958 ‘de ABD ile US Skipjack reaktörü temel alınarak, ABD Westinghouse işbirliğinde İngiliz dizaynı bir reaktör yapılmasında anlaşmışlardır.

 

 

 

 

 

Deplasman: Satıhta 3556 tons / Dalışta 4064 tons                   

Personel:88 kişi

Boyutlar: 265' 8" x 32' 3" x 26' / 81.00m x 9.84m x 7.92m                           

Silah Yükü:6 x 21" Baş Torpido Kovanına sahip ve Mk8 /Mk20 tiplerinde 24 torpido taşıyabilir Mayın dökebilir.
Güç Sistemi: 1 Rolls Royce / Westinghouse S5W PWR nuclear reactorü,2 steam turbininde 15000shp üretir ve 1 şaftı çevirir.

Sürat: Satıhta 20kts ve Dalışta 28kts

 

  SSBN LAFAYETTE Class  1963-1964  Arası 19 Lafayette servise girdi

 

 Bu sınıf denizaltılar SSBN Ethan Allen sınıfı denizaltıların ebatlarının ve sistemlerinin geliştirilmiş halidir. 1974 yılından itibaren SSBN’lerin deniz etkinliklerini arttırmak için sistem arızalarını önleyici mini-bakım\onarım programına karar verilir ve SSBN Extended Refit Programı (ERP) başlatılır. Öncelikle görev alabilecek SSBN’ler her 7,5 yılda bir bakım-onarım planına girerler. 1970’lerin ortalarında Poseidon C3’e göre sistemleri değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Deplasman: Satıhta : light 6,650 tons, standart 7,250 tons, Dalışta:8,250 tons                                       

Güç Sistemi:SW5 PWR Nuclear Reac.,2 adet 15,000 SHP gücünde Dişli tip steam turbini ve 1 shaft

Boy:425 feet (129.6 meter)                        Genişlik:33 feet (10.06 meter)

Sürat: Satıhta 16-20 knots Dalışta 22 -25 knots

Test derinliği: 1,300 feet                                   

Personel:13 subay, 130 er

Silah Yükü:16 kovan Polaris yada Poseidon SLBM

4 - 21" Torpedo kovanı-tümü başta
MK 14/16 Anti-ship Torpedo MK 45 ASTOR NuclearTorpedo
MK 48 VE MK 37Anti-Submarine Torpedo

 

SSBN BENJAMIN FRANKLIN Class    1965-1967 Arası 12 B.Franklin Servise girdi.

 .

Genelde SSBN-616 Lafayette-class ile aynıdır, 12 Benjamin Franklin (SSBN-640) sınıfı denizaltılar daha sessiz makine yapsına sahiptirler ve bu yüzden ayrı bir sınıf olarak degerlendirilirler .
Lockheed ,Kasım 1973’de  TRIDENT I (C4) programına başladı ve füzelerin IOC tarihleri 1979 olarak belirlendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deplasman: Satıhta light 6,650 ton, standard 7,250 ton, Dalışta:8,250 ton                              

Güç Sistemi: 1 Nuclear react.,2 Dişli tip steam turbini, 1 shaft’a 15,000 SHP vermekte

Boy:425 feet (129.6 metre)                Genişlik:33 feet (10.06 metre)
Personel:13 subay, 130 er

Sürat: Satıhta: 20+ knots (23+ saat-mil~36.8 +kph) Dalışta:25 knots
Silah Yükü:16-kovan Polaris ve Poseidon SLBM,4–Baş torpido kovanı MK 48 torpidosu atmakta.

Sonar: BQR-7,BQR-19,BQR-21,BQR-4 Sonar,BQR Çekilebilir Hidrofon Gruplu sonar

 

sn VALIANT Class  1966- 1967 Arası 2 Valiant hizmete girdi.

 

 Valiant sınıfı denizaltılar her bakımdan İngiliz yapımı ilk denizaltılardır.HMS Valiant ve kızkardeşi HMS Warspite’a; daha önce  Rolls-Royce-Westinghouse işbirliği ile, Dreadnought ve Atomic Energy komisyonu için Dounray – Scotland’da geliştirilmiş reaktorun bir üst modeli monte edilmiştir.

 Dreadnought’dan farklı olarak; Sessiz süratte, Emercensi Dizel-Elektrik ve reaktorle gidiş esnasında olusan gürültünün azaltılmasına  büyük önem verilmiştir.Bu dizayn Dreadnought’dan biraz daha büyüktür.

 

 

 

 

Deplasman: Satıhta 4200 tons / Dalışta 4900 tons
Boyutları:285' x 33' 3" x 27' / 86.90m x 10.10m x 8.20m

Sürat: Satıhta 20kts , Dalışta 28kts.
Silah Yükü: 6 x 21" Baş torpido kovanı mevcut,Mk8 veya Mk20 modeli 26 torpedo taşıyabilir ve mayın döşeyebilir.
Güç Sistemi: 1 Rolls Royce PWR nuclear reactor, 2 steam turbininde 15000shp güç üretmekte ve 1 şaft’ı çevirmekte. 1 Paxman Yrd.Dizel mevcut.
Personel:103

 

SSBN YANKEE I Project 667-A/AU NAVAGA   1967-1972  Arası 34  Navaga hizmete girdi.

The SSBN 667A, 2400 kilometrelik 16 R-27 (R 27U Değil) füzeleri ve D-5 Atış Sistemi ile donatılmışlardır. 4. ve 5. bölümlerde iki sıra halinde SLBM kovanları yerleştirilmiştir.Denizaltı 40-50 metrede 3-4 knots hızla ilerlerken füzeler atılabilmektedir.Atış, 4 salvo halinde ve her bir salvoda  4 R-27 SLBM şeklinde olmaktadır.Atış öncesi hazırlık 8 dakika ve salvolar 8 saniye arayla yapılmaktadır.1972-1983 arası eski Yankee’ler bu sefer, D-5U Atış sistemi ve Çoklu Atmosfere Giriş Cihazlarıyla 3000 kilometre menzilli R-27U SLBM’leri ile  donatıldılar.Bu dönüşümden geçen denizaltılar 667AU olarak ayrı bir isim altında toplandılar. Yine aynı derinlik ve süratle ilerlerken 4’lü salvolarda atılıyorlardı.SSN olarak da kullanılmışlardır.

 

 

 

 

Deplasman: Satıhta 7760 m3, Dalışta 9600m3 

Güç Sistemi:2 PWR reactor,2 steam turbini,herbiri 52.000 hp
Boyutları:132 m. X 12 m. X 8 m.
Maxiumum derinlik:400 metre
Sürat:12 knots Satıhta,25 knots Dalışta
Personel:120 kişi                                                      

Silah Yükü:12 R-27, 12 R-27U SLBM, 2-400mm ve 4-533mm torpido kovanı

Harekatı devamlılığı:70 gün.

 

SSN VICTOR I Project 671-V,K Yersy 1967-1974 Arası  15  Victor I hizmete girdi.


  Victor sınıfı denizaltılar düşman SSBN’lerine ve denizatlıya karşı harp kapasitesi olan gemilerle savaşacak ve dost birimleri-konvoyları koruyacak şekilde dizayn edilmiş bir denizaltıdır.Damla biçimi gövdesi ile yüksek sürat avantajına ve 2 adet  “kanat pervanesi” ile alçak sürat harekatlarını yürütme yeteneğine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deplasman: Satıhta 3,500 -4,300 tons Dalışta 4,750- 6,085 tons
Güç Sistemi: 2 OK-300 VM-4 PWR reactors 72-75 MWt steam turbinleri 30-31000 shp güç vermekte.                    

Personel: 80-100 kişi            Pervane:1 adet 5 kanat
Boy: 92.5-95.0 metre Genişlik: 10.0-11.7 metre  Su Çekimi: 7.0-7.3 Metre
Harekatı devamlılığı: 50 gün. Yada Tam güçte 1,215 saat-
Sürat: 10-16 knots Satıhta 30-32 knots Dalışta

Silah Yükü:2 (SS-N-15) Füzesi,6 21-in(533-mm) Baş torpido kovanı.18 torpido,36 mayın taşıyabilmekte.

Harekat derinliği: 1,050 feet Maximum Emniyet umku, 1,300 feet Dönüş yok, 1,700 feet Ezilme derinliği.

 

SSN-[SSGN] STURGEON Class 1967-1975   Arası 37 Sturgeon servise girdi.

 

STURGEON sınıfı denizaltılar, 1960 ve 1970’lerin sonlarında denizatlılara karşı yapılmışlardır. SSN-585 Skipjack ve SSN-594 Permit sınıflarında kullanılan güç sisteminin aynısı kullanılmış ve daha büyük Sturgeon’larda savaş kapasitesinin gerektirdiği sürat “feda” edilmiştir.

  HARPOON ve TOMAHAWK cruise füzeleri ile MK-48 ve ADCAP torpidoları taşımaktadır. Torpido kovanları baştaki sonar hidrofonlarına gürültü kirliliği yapmaması için bordalara konmuştur.Kutup buzlarını kırma aşamasında yelkenlerdeki ufki dümenler tamamen dikey konuma gelecek şekilde döner yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Deplasman: Satıhta 4,250 tons standard, Dalışta 4,780 tons

Boy:292 feet              Genişlik:32 feet                       Su Çekimi:28.8 feet
Sürat:Resmi 20 + knots Actual: 25 knots
Harekat derinliği : Resmi " 400+ feet" Actual test derinliği :1300 feet [400 metre] Actual Ezilme umku: 1900 feet [600 metre]                              

Güç Sistemi: 1 SW5 Nucleer Reactor,2 steam türbini, 15,000 shp, 1 shaft
Silah Yükü: MK 48 Torpidosu,4 torpido kovanı,UUM 44A SUBROC,UGM-84A\C Harpoon,MK 57 Derin Su Mayını,MK 60 CAPTOR Mayını

 

SSGN CHARLIE I Project 670 SKAT    1968-1972 Arası 11 Charlie I hizmete girdi.


 CHARLIE "Kütle-üretim" olarak, daha pahalı PAPA dizaynı denizatlıları düşük maliyetiyle tamamlayacak şekilde küçük dizayn edilmiş bir denizaltıdır.Kafi miktarda üretilmemiştir –Nitekim PAPA’da 1 adet üretilmiştir. Charlie-I;PAPA snıfı için planlanmış, SS-N-9 Cruise füzelerine göre dizayn edilmiştir. Charlie SSGN Sovyetlerin dalışta gemilere karşı füze atan ilk denizatlısıdır.Charlie,ECHO sınıfı denizatlıların ve “harekat kavramı” özündeki birçok problemi çözmüş gözüküyordu.

 

 

 

 

 

Deplasman:4000 tons Satıhta 5.000 tons Dalışta

Güç Sistemi:1 PWR Reaktor VM-5       1 steam turbini,herbiri 20.000 hp             
Boy:94 meters                Genişlik:10 meters               Su Çekimi:8.0 Meters
Silah Yükü:8 SS-N-7 Starbright ,6 21-inch (533-mm) Baş torpido kovanı 12 torpido yada 12 SS-N-15 Starfish

Sürat:23 knots Satıhta 16 knots Dalmış              Personel:100 kişi
Pervane:1 5-kanat                   

    
 

SSBN YANKEE II Project 667-AM NAVAGA-M    1967 1 Yankee II hizmete girdi.

 
 1977’de  "K-140" borda numaralı denizaltı,Sovyet’lerin denizde “Katı yakıtla” atılabilen   ilk füzelerine ve D-11 Atış sistemine göre dönüşüm geçirmiş ve 667AM Yankee II sınıfı denmiştir.12 R-31 SLBM’leri 50 metre derinlikten atabilir ve Torpido kovanlarını “Kuru Atış” tekniği ile 1 dakika altında tekrar doldurabilir.Dalış tonajı büyümüştür.

Sadedece bu dizaynda kullanılan R-31 SLBM; 1 Başlık taşımakta,Katı yakıtla uçmakta,11 mt. Boyunda 1.54 mt.çapında,27 ağırlığındaki SLBM,Eylül 1980-1989 arası serviste kalmıştır.

Deplasman:7760 m3 Satıhta, 10000m3  Dalışta

Güç Sistemi:2 PWR reactorüve herbiri 52.000 hp 2 steam turbini
Boy:132 meters            Genişlik:12 meters                Su Çekimi:8 meters
Maxiumum derinlik:400 meters                                                                       

Harekatı devamlılığı:70 gün
Sürat:12 knots Satıhta,24 knots Dalışta
Personel:130 men                                                                   

Silah Yükü:12 R-31 SLBM,2-400mm and 4-533mm torpido kovanı

 

 

SSBN RESOLUTION Class 1968-1969  Arası 4 Resolution hizmete girdi.

 

 1960’larda insanlı ileri teknoloji ürünü araçların saldırısı karşısında savunmasız kalmamak ve caydırıcılık için SSBN’lerin yapımına karar verildi.Resolution’lar Lafayette sınıfı dizaynı esas alınarak 5 adet planlanmasına karşın 4 adet yapılabilmiştir.1980’lerde tüm SLBM’leri Soğuk savaş koşullarına göre saptanan başlık miktarında [British Chevaline warheads.] donatılmışlardır.

 

 

 

 

 

 

 

Deplasman: Satıhta 7500 tons / Dalışta   8400 tons
Boyutlar: 425' x 33' x 30' / 129.50m x 10.10m x 9.10m

Silah Yükü: 16 Polaris A3 SLBM atmakta. 6 x 21" baş torpido kovanları,Mk20 ve Mk23 denizaltıya karşı ve Mk8 gemiye karşı torpidoları taşımakta.

Atış Kontrol: Dowty SAFS 3 FCS 
Sürat:  Satıhta 20kts ve Dalışta 24kts.
Sonar:Type 2001 active/passive,Type 2007 passive,Type 197 intercept

Personel: 143                     
Güç Sistemi: 1 Rolls Royce PWR1 nuclear reactorü,2 steam turbininde 15000shp. Güç üretmektedir.1 Paxman yardımcı dizel 4000bhp gücünde olup 2 WH Allen turbo generatoründe 3400kW güç üretmektedir.1 şaftı mevcut..           

 

SSN-[SSGN] Narwhal Class Özel Görev denizaltısı 1969 1 Narwhal servise girdi

 

The USS NARWHAL (SSN-671),filoya katılmış denizaltılar içinde Soğutma suyu doğal çevrimli olan reaktoru nedeniyle en sessiz olanıydı.Denizaltı Uzaktan Kumanda Aracının harekatları ve özel görevler için dizayn edilmişti. Böylece “emniyetle” engellenebilir gürültünün ana kaynağı: Büyük su pompaları ile harekat, sessizlik içinde gerçekleştiliyordu.Diğer hususlar açısında Sturgeon sınıfı ile aynıydı.NARWHAL’da kullanılan yeni mühendislik teknolojileri Denizaltı Geliştirme programına rehberlik etmiş LOS ANGELES ve OHIO sınıfı denizaltılar için zemin hazırlamıştır.

 

 

 

 

 

Deplasman: Dalışta   5,350 tons

Boyutlar:314 ft x 38 feet

Güç Sistemi:1 S5G Nuclear reactor 2 steam turbini17,000 shp, 1 shaft,
Sürat:20+ knots

Güç Sistemi: 4 torpido kovanı,Harpoon,Tomahawk

Personel:141

 

SSN BENJAMIN FRANKLIN Class 1965-1966 2 Benjamin Franklin hizmete girdi.


  Filoya SSBN olarak katılan bu denizaltıların kalan iki tanesi, özel görev timlerinin  ve cihazlarının taşınma kapasitesinin arttırılması için Özel görev saldırı denizatlısına dönüştürülmüşlerdir.Gemiye SEAL’ların görev başarısını gerektiren cihazların fiziki durumlarının bakımı için kafi miktarda tatbikat cihazı yüklenebilir ve görev planlanması - icrası minimum personel tarafından yürütülebilir..

 

 

 

 

 

 

 

Deplasman:Dalmış 8,250 tons                

Personel:143                    Boyutlar:425 feet x 33 feet

Sürat:Dalmış 25+ knots                            Derinlik: 800+ feet

Kovanlar:4 Torpido kovanı,12 Dikey SLBM Kovanı mevcut.

Özel Harekatlar için : 2 Kuru güverte bölümü,2 Seal Çıkarma Aracı-SDV

 

SSGN PAPA Class Project 661 Anchar 1969 1 adet Papa hizmete girdi.

 1970’lerde hizmete girecek 45 knots hız ile derinde harekat yapabilen Alpha sınıfı denizatlıların teknolojisinin uygulandığı bir ara dizayndır.Aynı şekilde 44.7 knots ile dünyanın ilk en hızlı denizatlısıdır..Hız tecrübelerinde üst yapısı hasar görmüştür.Form tekne ile Mukavim tekne arasındaki kovanlarında 10 SS-N-9 Füzesi taşıyabilmektedir. Mevcut teknoloji ile yapım maliyetinin yüksek olması nedeniyle projesi sonlandırılmıştır.        

 

 

 

Deplasman: 5,200 tons satıhta 7,000 tons dalışta
Güç Sistemi: 2 VM-5m pressurized-water nuclear reactors, 177.4 MWt-??,000 shp gücünde 2 steam turbini.
Pervane:2 ?-kanat              

Boyutlar: 106.7metre x 11.7  metre x 8.0  Metre
Sürat: 14 knots-?-  satıhta 44.7knots dalışta

Harekat derinliği: 400 metre

Personel: 82

Silah yükü: 10 - SS-N-9 ve torpido kovanları

                                                                                             

SSBN LE REDOUTABLE Class     1969-1980   Arasında 5 Le Redoutable hizmete girdi.


   İlk Fransız SSBN dizaynı olan Le Redoutable, Lafayette sınıfı temel alınarak yapılmış bir denizaltıdır.Gövde şekli ve pervaneleri dikkat çekicidir.Savaş sonrası ilk Fransız denizatlıları tek gövdeli yapılmışlardır ve türbini şafta doğrudan bağlamak yerine,jeneratöre bağlayıp enerjiyi şafta bağlı elektrik motoruna vermişlerdir.L'Indomptable ve Le Tonnant denizatlıları metalik reaktör çekirdeğine diğer 3 gemi Oxid çekirdeğe sahiptirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deplasman: satıhta 8000 tons / dalışta 9000 tons       

Personel:135
Boyutlar: 420' x 35' x 33' / 128.00m x 10.66m x 10.05m
Güç Sistemi: 1 GWC PAR K15 nuclear reactor,2 Turbo-jeneratör ve 1 Jeumont Schneider Ana Elk. Motoru ile 1 şaft’a 16000hp güç veriyor.1 adet 850kW SEMT-Pielstick 8PA4 diesel jenerator mevcut.
Sonar: DSUX-23 passive conf. Array (Hidrofon grubu),DUUX-2 passive array,DUSV-61 towed array

Maximum Sürat: 20kts satıhta and 25kts dalışta.

Silah yükü:   4 x 21" baş torpido kovanı.

Le Foudroyant denizaltısı: 16 x M1 SLBM ve L5 ile L17 tipi 18 torpido taşıyabilir.

Le Redoutable & Le Terrible denizaltıları:16 x M2 SLBM,

L'Indomptable & Le Tonnant denizatlıları ise16 x M2 veya M20 SLBM ve L5 ile L17 tipi 18 torpido taşıyabilir.


 

SSN CHURCHILL Class 1970-1971 Arasında 3 Chuchill hizmete girdi.

   Churchill sınıfı denizatlıların dizaynında,Valiant sınıfı denizaltılar esas olarak alınmasına rağmen gemi içinde birçok düzeltmeler yapılmıştır.Bu sınıf dizaynın yapımları;SSBN Resolution sınıflarının gerekliliğinin önem kazanması yüzünden ertelenmiş,Polaris projesinin tamamlanmasına yaklaşılmasıyla beraber 3 geminin yapımına başlanmıştır - Vickers Tersanesinde HMS Churchill ve HMS Courageous, Cammal Laird’de HMS Conqueror .

 

 

 

 

 

 

Deplasman: satıhta 4200 tons / dalışta 4900 tons
Boyutlar: 285' x 33' 3" x 27' / 86.90m x 10.10m x 8.20m

Personel:13 + 90
Silah yükü:6 x 21" baş torpido kovanı.. Mayın ve Mk8 yada Mk20 torpido modellerinden 26 torpido taşıyabilir.

Maximum Sürat: 20kts satıhta ve 28kts dalışta.

Güç Sistemi: 1 Rolls Royce PWR1 nuclear reactor 2 steam turbininde 15000shp güç üretmekte 1 şaftı döndürmektedir.1 Paxman diesel jeneratorüde mevcuttur.

 

SSN ALPHA Project 705 LIRA 1972-1983 Arasında 7 Alpha hizmete girdi.


 Alfa sınıfı denizaltılar Rus teknolojisinde bir basamak sayılmaktadırlar.Sıvı Metal soğutmalı reaktörlerle,Titanyum alaşımlı tekne yapısını bir arada dizayn etmişlerdir.Batının tahminlerinin ötesinde dalış derinliği ve torpitoyu yorup kaçabilen sürati ile onları  paniğe sevk eden bir denizaltı ortaya çıkarmışlardı.Tabii ki Alpha beraberinde derinden atılabilen pahalı torpido gelişiminide getirmişti.  Titanium alaşım, hızlı ivmelenmeye imkan veriyordu ve yakın geçmişte zor kırılan 44.7 knot’a çıkabilmekteydi.Daha sonraları çeşitli verilerle, hızlı ve derine dalan denizaltı tehdidinin yanlış alarm olduğu ispatlanmış fakat ABD’yi denizatlıya karşı kullanılacak silahın yoğun araştırmalarına yönledirmiştir.Sonuçta Mk. 46 ve Mk. 48 torpidoları üzerindeki dramatik gelişmeler, 63-knot ADCAP torpidosu ile sonuçlanmıştır.

Deplasman: satıhta 2,310-2,900 tons dalışta 3,800-4,320 tons
Güç Sistemi: 1 liquid-metal nuclear reac.(155 MWt Type: OK-550 or BM-40A) 40-47,000 shp gücünde 2 steam turbini.
Pervane:1 Adet 5-kanat              

Boyutlar: 79.5-81.4 metre x 9.5  metre x 6.9-7.6  Metre
Harekat Devamlılığı: Tam güç ile 1,175 saat  su-yiyecek stokları ile 30-50 gün

Sürat: 14 knots satıhta 43-45 knots dalışta

Harekat derinliği: Max.Emniyet umku1,150-2,000 ft , Dönüş yok 1,400-3,900 ft, Ezilme umku 1,700-?,??? feet

Personel: 31-45

Silah yükü:21 81R (SS-N-15) yada 12 Vodopad (SS-N-16) füzesi mevcut 6 533mm baş torpido kovanlarında;18 53-65K, SET-65 torpidolarını yada

20 VA-111 torpidolarını yada 21 SS-N-15/81R füzesini atabilir veya 24 mayın taşıyabilir-dökebilir.

 

SSBN DELTA I Project 667-B Murena 1972-1977 Arasında 18 Delta I hizmete girdi.

  Yankee sınıfı denizaltıların taşıdığı Balistik füzeler,Rusya’nın kontrolundaki denizlerden ateşlenebilmeleri için yeterli hedefe uçuş menziline sahip değillerdi.Delta sınıfı denizaltılar,taşıdıkları SLBM’ler ile alarm kademeleri içinde Rusya’nın Norveç denizinde yada Barents denizindeki marjinal buzlu Arktik kıyılarında olası savaş için mevzilenebilirlerdi.Neticede seleflerinden farklı olarak  Stratejik hedeflerinin menziline girmek için Batının Sosus Sonar Bariyer’ini geçme ihtiyaçları yoktu.Eve yakın mevzilenmişlerdi,donan birimlerinden oluşan tabyalar tarafından korunabilirlerdi.NATO,artan bir şekilde ilgisini denizatlıya karşı yürütülecek harbe yöneltmiştiki Delta’lar SS-N-8’in yani R-29’un 4200 mil menzilli versiyonu ile donatıldılar.Delta’lar farklılaştıkça II,III,IV versiyonları olarak çeşitlendiler

Deplasman:9000 m3 satıhta, 11000m3  dalışta

Güç Sistemi:2 PWR reactor,her biri 52.000 Hp gücünde 2 steam turbini.                    
Boyutlar:139 metre x 12 metre x 9 metre

Harekat derinliği:390 metre (design),450 metre (maximum umk)
Sürat:12 knots satıhta,25 knots dalışta
Personel:120                                                           

Harekat Devamlılığı:80 gün

Silah yükü:12 R-29 SLBM, 4-533mm torpido kovanı

 

SSN SWIFTSURE Class 1973-1981  Arası 6 Swiftsure hizmete girdi .

 

 Swiftsure Sınıfı denizaltılar ilk İngiliz dizaynları temel alınarak, yeni gövde şekli verilmiş,yeni gelişmiş cihazlarla donatılmış ve sessizliği arttırılmış gemilerdi.Makine sorunları kısmen yeni reaktorle çözülmüştü fakat Astute sınıflarının yapımında tamamen yeni çizimleri konacaktı.

 

 http://www.youtube.com/watch?v=JrYoM2pa4Vo&mode=related&search

 

 5 Swiftsure görevde

  

 

 

 

Deplasman: 4200 tons satıhta / 4900 tons dalışta janes
Boyutlar:272' x 32' 4" x 27' / 82.90m x 9.8m x 8.20m                Personel: 116 (13subay)

Sürat:  20kts satıhta ve 30+ dalışta.

Güç Sistemi: 1 Rolls Royce PWR1 nuclear reactor 2 GEC steam turbininde 15000shp güç üretmekte pump jet propulsor’a-[türbin pervane]  bağlı 1 şaftı döndürmektedir. 1,900 hp (1.42 MW); 1 motor emergency itişdrive; 1 içeri çekilebilir yardımcı pervane.
1 Paxman diesel jeneratorüde mevcuttur.

Savaş data systems: Ferranti/Gresham/Dowty DCB/DCG veya Dowty Sema SMCS taktik data sistem.
Silah yükü: SLCM: Hughes Tomahawk Block III; Tercom ve 0.7 Mach ile1,700 km (918 n mile)  GPS destekli inertial seyir sistemi başlık 318 kg SSM; McDonnell Douglas UGM-84B Sub Harpoon; 0.9 Mach ile 130 km (70 n miles)’ye  aktif radar homing-güdüm ,başlık 227 kg.;5 x 21" baş torpido kovanı Marconi Spearfish;tel güdüm; 65 kt ile 26 km (14 n miles) yada 50 kt ile 31.5 km (17 n miles) active/passive güdülebilir-homing hucum sürati 55 kt; başlık 300 kg  Mayın ve Mk8 yada Mk24 Tigerfish modellerinden 20 torpido taşıyabilir. 
Aldatıcı Karıştırıcı:
2 SSE Mk 6 atıcı. Type 2066 and 2071 torpedo aldatıcı.
ESM: Racal UAP; passive intercept.
Radars: Kelvin Hughes Type 1007; I-band.
Sonar: Gövdeye monte ana sonar ; active/passive arama-hucum; düşük frekans.
    Marconi 2072; flank array sonar pasif düşük frekans.
    Ferranti Type 2046 Çekilebilir hidrofon grubu-sonar çok düşük frekans pasif .
    Thomson Sintra Type 2019 PARIS veya THORN EMI 2082; pasif intercept mesafe ölçer.
    Marconi Type 2077; yüksek frekansta kısa mesafe sınıflandırma.

 

SSN VICTOR II Project 671-RT Semga  1974-1978  Arasında 7 Victor II hizmete girdi.
 
Victor II sınıfı denizaltılar düşman SSBN’lerine ve denizatlıya karşı harp kapasitesi olan gemilerle savaşacak ve dost birimleri-konvoyları koruyacak şekilde dizayn edilmiş denizaltılardır.Ek silah kapasitesi arttırılmış,yapısal değişikliklerle tonajı da artmıştır.Atış kontrol sistemi;yeni nesil daha uzun,torpido dairesinden enerji yardımı alan, uzun menzil 65 santim çapındaki Ağır torpidolara göre düzenlenmiştir

 

 

 

 

 

Deplasman: 4,245-4,500 tons satıhta 5,700-5,800 tons dalışta
Güç Sistemi: 2 OK-300 VM-4PWR reactors 30000 shp gücünde 2-75 MWt steam turbini;

Pervane:1 5 kanat
Boyutlar: 100-102  metre x 10.0 metre x 6.8-7.0   Metre
Harekat Devamlılığı: 60  gün ve Tam güçte 1,215 saat
Sürat: 18-24 knots satıhta 30 knots dalışta
Silah yükü: SS-N-16 Stallion füzesi, 4 26-in (650-mm) ve 2 21-in(533-mm) baş torpido kovanı,18 torpido yada 36 mayın taşıyabilir.

Maximum derinliği: 350 metre
Personel: 80-100 

SSN[SSGN] GLENARD P. LIPSCOMB Class 1974 1 G.P.Lipscomb servise girdi
            
  USS Glenard P. Lipscomb (SSN 685) Güç sistemi SSN Tullibee ile aynı olan ikinci  prototip Turbo-Electrik dizayndır. Glenard P. Lipscomb diğer hususlarda SSN-637 Sturgeon sınıfı denizaltılara benzer.Pervaneyi çeviren reaktör>türbin>jeneratör>elk mtoru>şaft şeklinde düzeneği olan Turbo-Elektrik itiş [TEDS],Standart reaktör>türbin>devir azaltıcı dişli takımı>şaft sisteminden daha verimli ve sessizdi.Bu itiş sisteminin potansiyel avantajlarının test edilmesinin amacı daha sessiz denizaltı harekatlarını belirlemekti fakat aynı zamanda daha ağır ve büyük makine sistemlerinin daha düşük sürat sonucunun belirlendiği bir test oldu.Güvenirlik,emniyet sorunları gibi dezavantajları nedeniyle de bu dizaynın elemanlarının, takip eden  SSN-688 Los Angeles sınıfında kullanılmamasına karar verildi.Her ne kadar test platformuysa da “Lipscomb Fish” tamamen savaş kapasitesine sahip bir gemiydi.

 

 

Deplasman:6,480 tons dalışta

Boyutlar:365 feet x 32 feet

Sürat:20-plus knots

Güç Sistemi: 1 nuclear reactor, turbin-electric motoru, 1 şaft

Silah yükü:Torpido, 4 torpido kovanı,Harpoon, Tomahawk
Personel:141

 

SSGN CHARLIE II Project 670-M SKAT-M 1974-1982 Arasında 6 Charlie II hizmete girdi.     

  Charlie II sınıfı denizaltılar 1972 – 1980 arası dönemde,orijinalde Charlie I için geliştirilmiş Atış kontrol ve Fırlatma sistemleri ile 60 nm menzilli 8 SS-N-9 ile donatılmışlardı.Yavaş ilerleyen yapım kademeleri bu dizaynın daha az tatminkar olduğu kanısını uyandırmıştır ve gerçekten 49 Victor SSN ve 76 Yankee/Delta SSBN içeren ikinci nesil Sovyet Nükleer Denizatlılarının en küçük sınıfı büyük farkla Charlie SSGN’lerdi.  Bütün birimleri 1994’te hizmetten alınmışlardır.

 

 

 

 

Deplasman:4.500 tons Satıhta  5.400 tons dalışta

Güç Sistemi:1 PWR reactors VM-5,20.000 hp gücünde 1 steam turbini
Pervane:1 5-kanat

Boyutlar:102 metre x 10 metre x 8.0 Metre
Güç Sistemi: 8 SS-N-9 Siren Füzesi,6 21-in (533-mm) Baş torpido kovanı 12 torpido yada 12 SS-N-15 Starfish
Personel:100
Sürat: 16 kts Satıhta 23 knots dalışta

 

SSN HAN Class1974-1978 Arasında 5 Han hizmete girdi. 5 Han görevde.
İlk Çin dizaynı ve yapımı nükleer denizaltılardır.İlk nesil Çin SSN’leri (401’den 405’e kadar gemilerinden 2 tanesinde 401 & 402?) bakımlarında  çözüldüğü anlaşılan radyasyon problemleri oluşmuştur.Son iki denizaltı 8 metre daha uzundur bunun nedeni Satıhtan satıha atılan füze kovanlarını yelkenin arkasına yerleştirildiği hakkındaki kanıdır fakat gerçeklenmemiştir. Bu  denizaltılar oldukça gürültülüdürler ve basit savaş sistemleri ile donatılmışlardır.Bazı kaynaklardan alınan bilgilere göre gemilerde şaft Turbo-elektrik sistemi ile çevrilmektedir.Bu dizayndaki gelişmeler,yeni Tel-Güdüm torpidoları ve 533 mm çapındaki torpido kovanlarından atılabilen YJ-8 SSM’leri de kapsamaktadır

 

Deplasman: 4,500 tons dalmış  (5,500 ton olası!)janes
Boyutlar: 90 x 9 x ?? metre/295 x 29.5 x ?? feet (404, 405: 98 x 9 x ?? metre/321.5 x 29.5 x ?? feet)
Güç Sistemi: Nuclear; turbo-electric 12,000 shp Steam turbini90 MW, 1 PWR 1 reactor, 1 shaft, ,

Sürat: dalışta 26 knots
Personel: ~ 75
ESM:
Type 921-A; radar ikaz
Radars: Yüzey tarama : Snoop Tray; I-band.
Sonar: Trout Cheek; hull-mounted; active/passive arama-hucum; medium frekans.
DUUX-5; passive mesafe ölçer ve intercept;düşük frekans.
Silah yükü: Torpido: 20 torp. Alabilir. 6x21 inch torpido kovanı mevcut. Yu-3 (SET-65E); active/passive güdüm(homing), 205 kg  harp başlığı ile 15 km (8.1 n mil)  40 knt ile; ve Yu-1 (Type 53-51) 39 kt ile 9.2 km (5 n miles) yada 51 knt ile 3.7 km (2 n miles) başlık 400 kg. Füze: SSM YJ-82 (C-801); inertial cruise; active radar güdüm-homing, 0.9 Mach ile menzil 40 km (22 n mile) başlık165 kg; sea-skimmer alabilir.

 

SSN Parche(modified Sturgeon class) Özel Görev Denizatlısı. 1976 1 gemi servise girdi.

 Sturgeon sınıfı gemiler “Okyanus mühendisliği”nin uygulandığı derin deniz arama ve kurtarma ve diğer özel görevler için geniş çapta modifiye edilmiş gemilerdir. Jimmy Carter (SSN 23) ile değiştirilmeleri planlanmıştır..
  1976'da Okyanus mühendisliği işlevi için dönüşüm  geçirmiş 1987-1991’de kapasiteleri geniş çapta arttırılmıştır.Tadilatların başında yelkenin önündeki kısmın boyunun 33 metre uzatılması gelmektedir.  

 

 

 

 

 

 

Deplasman: 7,140 tons dalışta
Boyutlar: 401.5 x 31 x 35 feet/122.4 x 9.4 x 10.6 metre
Güç Sistemi: 1 S5W reactor, 20,000 shp steam türbini, 1 şaft
Personel: 147                                                

Sonar: BQQ-5 active/passive (Baş Hidrofon grubu - array)
Atış kontrol: Mk 117 torpido control
Erken Uyarı: WLQ-4E suite, BRD-7 D/F, WLR-9, Aldatıcı Fırlatıcı
Silah yükü: 4 adet 21 inch torpido kovanı (23 Mk 48 torpidosu)

Sürat: dalışta 28 knots

   

SSN LOS ANGELES Class 1967-1975 Arası 52 (23’ü Providence cl.) Los Angeles servise girdi.

 LOS ANGELES sınıfı SSN’ler özellikle Sovyet Suüstü Harekat Grubunun [Soviet surface action group SAG]  ana birimlerine saldıracak ABD Uçak gemisi ve Savaş gemilerini batırması için yapılmış denizatlılara karşı ASW/Anti-submarine Warfare amaçlı dizayn edilmişlerdir. LOS ANGELES sınıfı SSN’ne,ASW harekatını Uçak ve Çıkarma gemi gruplarına escortluk yaparkende koordineli bir şekilde icra kapasitesi kazandırılmış sınıftır.Hızlı ve sessiz olup,MK-48  ile ADCAP torpidolarını,gemiye karşı Harpoon ve Tomahawk füzelerini,Kara hedeflerine karşı Tomahawk Cruise füzelerini atabilmektedirler. Yeni denizaltılar; sonraki aşamanın, Carrier Battle Group-CVBG’lere escortluk ederken sessizliğin ve Grubu desteklemeye uygun harekat süratinin geliştirilmesi gerektiğini gösterdiler.Escort ile görevli SSN’ler ASW harekatı ile Ana Kuvvetin 100 nm. önündeki sahayı süpürürlerken karşılaştıkları SAG birimlerine de hucum geliştirebilmektedirler. Son 23 denizaltı [SSN 751 ve sonrası] gelişmiş dizayn olup,daha sessiz harekat yapmaktadırlar, BSY-1 Sonar -Savaş Grubu ile donatılmışlardır,torpido kovanlarından mayın dökme ve Dikey kovanlardan Tomahawk Cruise füzesi atama kabiliyetine sahiptirler.Bu dizayn "688I Providence sınıfı"  adını almıştır.   41 LOSANGELES Görevde

Deplasman: SSN 688-699: 6,927 t. dalışta SSN 700-714: 6,977 t. dalışta; SSN 716-725,750: 7,102 t. dalışta; SSN 751-773: 7,147 tons dalışta
Boyutlar: 360 x 33 x 32 feet/109.7 x 10 x 9.7 metre                         
Güç Sistemi: 1 GE PWR S6G reactor, steam turbines35,000 hp (26 MW);, 1 shaft35,000 shp, 1 Magnetek yardımcı prop motor; 325 hp (242 kW),
Sürat : 32 knots dalışta

Sonar: BQQ-5D AND BQS-15D active (bow array) IBM BQQ 5D/E; passive/active düşük frekans arama-hucum sonarı,TB-16D ve TB-23 çekilebilir arrays
Atış kontrol: CCS Mk 2, Mk 117 torpedo control
Erken Uyarı: BRD-7 D/F, WLQ-4(V), WLR-8(V) intercept, WLR-9/12, WLR-10 radar uyarcı,
Personel: 133 [13 sb.]

Aldatıcı ve karıştırıcı: Emerson Electric Mk 2; torpido aldatıcı.
ESM: BRD-7; radar yayın yönü saptama. WLR-8(V)2/6; intercept-radar parametre analiz. WSQ-5 (Alıcı periskopta) ve WLR-10; radar ikaz.

Atış Kontrol : CCS Mk 2 UYK 7 computeri ile; IBM BSY-1  UYK 43/UYK 44 computerleri ile.Link 11

Radar: Yüzey tarama-seyir-atış kontrol: Sperry BPS 15 H/16; I/J-band.
Silah yükü: Missiles: SLCM: GDC/Hughes Tomahawk (TLAM-N); kara hedefine; GPS Tercom destekli inertial seyir sistemi (TAINS) ile 15-100 m yükseklikte 0.7 Mach ile 2,500 km’ye (1,400 n mil); nuclear başlık 200 kT;Konvasiyonel tek başlık 454 kg HE 900 km’ye (485 n mil); SSN 719-725,750-773: 12 Tomahawk dikey kovanı 4 21 inch (533 mm) torp. midships Kov.(26 adet silah-kombinasyon taşır Mk48 [Gould Mk 48; ADCAP Mod 5/6; tel güdüm (option); 40/55 kt ile active/passive güdüm-homing 50 km (27 n miles)/38 km (21 n miles) başlık  267 kg;atış derinliği 900 m (2,950 ft).] & Tomahawk; SSN 751-773 mayında dökebilirler); Mines:Mk 67 Mobile ve Mk 60 Captor mayını.

 

 

DELTA II Project 667-BD Murena-M  1975,4 Delta II servise girdi.

  Delta II’ler öncelikle, SSBN stratejik denizatlılarda SLBM sayısını artırılması gereğinden yola çıkılarak dizayn edilmiş denizaltılardır. Yankee’ler ve Delta I’ler sadece 12 SLBM taşımaktaydılar.Delta II’nin mukavim teknesi 16 metre daha uzatılarak 4. ve 5. Bölümlere 4 SLBM Kovanı daha eklenmiştir.Yeni SSBN’lerin gelişim süresinde birkaç önlem ile gürültünün yayılma seviyesi azaltılmıştır.Örnek: Buhar türbinleri Şok Emicileri 2-Spool yöntemi ile etkinleştirilmiş, boru devreleri ve hidrolik cihazlar tekneden yalıtılmış ve form tekne yeni Hidrostatik kaplama ile kaplanmıştır. Bütün Delta II 667BD’ler START-1 antlaşması şartları gereği beklenenden evvel hizmetten çıkarılmışlardır.

 

 

 

 

 

Deplasman:10500 m3 satıhta, 13000m3 dalışta
Güç Sistemi:2 PWR reactors , her biri 55.000 hp 2 steam türbini,  
Silah yükü:16 R-29 Füzesi, 4-533mm 2-400mm torpido kovanı

Boyutlar:155 metre x 12 metre x 9 metre

Harekat Derinliği:390 metre (design),450 metre (maximum derinlik)
Sürat:12 knots satıhta,24 knots dalışta
Personel:130 men                                                                    

Harekat Devamlılığı:80 gün

 

SSBN DELTA III Project 667-BDR  Kalmar 1976-1981  Arası 14 Delta III hizmete girdi.

 Delta III’ler SLBM R-29’un yeni Modifikasyonunu taşıyorlardı.Typhoon sınıfı SSBN denizaltı projesinin başarısız olması durumu için bir seçenek olarak ayrılmışlardır.Delta III‘ler; Derin Su Bombalarınıda etkin kılan “Almaz-BDR Harekat İdare  Sistemi” ile Delta II 667BD’lerdeki “Kerch” Hydro-acoustic sistem yerine Akustic şamandıralar ile mevki koyan"Bumblebee" ve yeni "Rubikon" Hydro-acoustic seyir sistemi ile donatılmışlardır.

 

 

 

 

 5 DELTA III Görevde [1'i ?]

 

 

Deplasman:8,940 tons satıhta,10,600 tons dalışta

Güç Sistemi:2 PWR reactorü,herbiri 90 MW  20.000 hp üreten 2 steam türbini,
Personel:130                

Pervane: 2 × 7 kanat fixed-pitch ayarlı                     

Boyutlar:155 metre x 11.7 metre x 8.7 metre

Harekat Derinliği:320 metre (design)400 metre (maximum derinlik)                                 

Silah yükü:16 R-29R füzesi 4-533mm torpido kovanı

Sürat:13-14 knots satıhta,22-24 knots dalışta

Harekat Devamlılığı:80 gün

SSN VICTOR III Proj.67-RTM,RMTK SHCHUKA 1978-1992 Arası 26 Victor III servise girdi.

 Victor II’nin geliştirilmiş versiyonu olan Victor III,Sovyet denizatlılarının bazı sessizleştirme yöntemlerinin uygulandığı ara birimdir.Project 671RTMK denizaltıları St Peterburg Admiralty Tersanesinde inşa edilmişti.Yeni "Kolos" non-acoustic [Sessizlik için] sensor grubu ile donatılmışlardır. Bazı Project 671RTM’ler,671RTMK konfigurasyonuna yükseltilmişler ve Stratejik Cruise füzeleri ile donatılmışlardır..

 

 

 8 Victor III görevde.

 

 

 

 

Deplasman: 4,850-5,200 tons satıhta 6,300-7,250 tons dalışta
Güç Sistemi: 2 OK-300 VM-4 Basınçlı Su Soğutmalı PWR Reaktör, 30,000 shp 72-75 MWt steam türbinleri.                                                         

Personel:85-100                 
Propellers:1 tandem-aynı şaft üzerinde ters yönlerde dönen 2 pervane? 8- kanat

Boyutlar: 102.2-107.2  metre x 10.0-10.8  metre x 7.0-8.0   Metre
Harekat Devamlılığı:80 gün,tam güçte 1,215 saat
Sürat: 18-20 knots satıhta 29-30 knots dalışta

Harekat Derinliği: 400 metre

Silah yükü: 2 adet SS-N-15 Starfish yada 2 adet SS-N-21 cruise füzesi.6 adet SS-N-16 Stallion yada 6 adet P-100 Oniks/SS-N-22 Sunburn,2 adet 21-in (533-mm) ve
4 adet 26-in(650-mm) Baş Torpido kovanları,2 adet BA-111 Schkval,36 mayın

 

  SSBN TYPHOON Project 941 AKULA 1981-1989  Arası 6 adet hizmete girdi.
 Typhoon’lar inşa edilmiş en büyük denizatlılardır.Rusya’nın kontrolundaki sularda harekat yapması için düşünülmüş,sürati az fakat Silah Gücü kuvvetli bir denizaltıdır.Her denizaltı ABD’deki hedeflere ayarlı 200 Nükleer başlığa sahip  24 Uzun Menzil Balistik Füze taşımaktadır.Bu ölçülerdeki denizaltılar Batıda hep spekülasyona sebep olmuşlardır. Manyetik itiş sisteminin konduğu ve ona uygun reaktorun olduğu ortaya atılmıştır.Görünen,bu büyük ölçeklerdeki denizatlıların harekatlarda ve dalışlarda etkin olabilmeleri için Çoklu Mukavim teknelerinin birkaç bölmeli inşa edildiğidir.   

 http://gunpoint-3d.com/model-sub941.html  http://www.youtube.com/watch?v=YOz1dh9dFk4&NR  http://www.metacafe.com/watch/131255/biggest_submarine/            http://www.youtube.com/watch?v=Lq_sVLYgPXo&mode=related&search http://www.youtube.com/watch?v=ExJ2q3-rNdI
 

Deplasman:23,200-24,500 tons satıhta 33,800-48,000 tons dalışta
Güç Sistemi:2 PWR Basınçlı su soğ.reaktör,her biri 50.000 hp 190 MW  2 steam türbini,  
Personel:150   (50 subay)                       

Pervane:2×7 kanat fixed-pitch Gizlenmiş.

Boyutlar:170-172 metre x 23-23.3 metre x 11-11.5 Metre

Max. Derinliği:500 metre

Sürat:12-16 knots satıhta 25-27 knots dalışta

Harekat Devamlılığı:90-120 gün                                

Silah yükü:20 R-39 missiles 2-650mm ve 4-533mm torpido kovanı.


SSBN
OHIO Class 1981-1997 Arası 18 Ohio servise girdi.İlk 4'ü 2003'te SSGN'e dönüştürülyor.
    Ohio’lar, pojelendirilmiş Trident C4 SLBM’leri taşıyamayacak kadar küçük ve ekonomik ömürleri bitmiş Ethan Allen ve George Washington sınıflarının yerine dizayn edilmişlerdir.Orijinalde 16 SLBM taşıması planlanmışken, gemi sessizliğinin daha da geliştirilmesinin maliyeti ile geminin 24 SLBM için dizayn edilmesinin, maliyet etkinlik açısından daha uygun olduğuna karar verilmiştir.SSBN-726 Ohio sınıfı [FBM-Fleet Ballistic Missile programı’nın bu denizatlısı] çok başlıklı ve çok yüksek irtifadan uçan [MIRV-Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles] 24 SLBM’siyle  okyanuslardan dünyanın herhangi bir yerindeki bir hedefe taarruz geliştirebilirler.

 

 

 18 OHIO hizmette [Görevde 14 SSBN + Dönüşümde 4 SSGN]

 

Deplasman: Satıhta 16,764 tons dalışta 18,750 tons
Boyutlar: 560 x 42 x 36.25 feet/170.7 x 12.8 x 11 metre
Güç Sistemi: 1 S8G reactor, 35,000 hp gücünde,steam turbinleri, 1 şaft, ,

Sürat: Resmi 20+ knots (23+ nm ph, 36.8 +kph) Actüel: 25 kts dalışta

Personel: 2 grup; 15 subay, 140 er

Sonar: BQQ-6 yada 5E(V)4 passive suite (Baş Hidrofon grubu-array),BQS-ACT.Son. TB-16 Çekilebilir array
Silah yükü: 24 Trident II D-5 SLBM (SSBN 727-731, 733’de Trident I C-4), 4 adet 21 inch torpido kovanları (Mk 48 torpido)

Atış Kontrol: CCS Mk 2 combat sistem, Mk 98 füze control, Mk 118 torpido kontrol,EW: WLR-8(V)5 suite, 8 Aldatıcı-Sahte hedef fırlatıcı

 (SSBN 738-743: 15 fırlatıcılı.)


 

SSGN OSCAR I Proj.949-A GRANIT 1982-1983 Arasında 2 Oscar I servise girdi.

 Oscar sınıfı denizatlılar-da erken dönem SSGN’ler gibi öncelikle ABD Uçak gemisi savaş grubuna saldırı amacıyla dizayn edilmiştir.İki tekneli bir denizaltı olan Oscar,içteki mukavim tekne torpido isabetinden en az hasar görecek şekilde dizayn edilmiştir.Dış tekne olan Hidrdinamik Form Tekne ile mukavim tekne arasına ise “Ses boğucu” 8 inch lastik konmuştur.Füzeleri dalışta atabilmektedir.Füze kovanları yaklaşık 40 derece açıyla gemi boyunca yerleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Deplasman:12.500 tons satıhta 15.500- 22,500  tons dalışta
Güç Sistemi:2 PWR reactors,herbiri 90.000 hp VM 5 190 MW gücünde 2 steam turbini,

Pervane:2×4 kanat
Boyutlar:143 metre x 18.2 metre x 9.0 Metre
Sürat:32 knots dalışta 16 knots satıhta
Personel:94 kişi (50 subay)

Max. Derinlik:300-600 mtrs ?

Harekat Devamlılığı:50 gün

Silah yükü: 24 - SS-N-19 / P-700 Granit füzesi, 24 – torpido kovanı

SS-N-15 Starfish füzesi/ 82-P   torpidoları için 4 - 533 mm kovan  

SS-N-16 Stallion füzesi/ 85-P   torpidoları için 4 - 650 mm kovan

 

SSGN YANKEE NOTCH Project 667-AR GROSHA 1982-1991  Arasında 6? Yankee I
                                                                                                                                           Yankee Notch’a dönüştürüldü.
   "K-420" borda numaralı Yankee,"Meteorite" (SS-N-24) cruise füzelerini test etmek için dönüşüm geçirmiş ve bu geminin sınıf adı 667M (Yankee SSGN or Yankee Sidecar) olmuştur.Boyu 153 mt.,Eni ise 16 mt.ye kadar büyümüştür. 1982 - 1991 arası bazı Yankee I SSBN’ler, 20 ile 40 arası SS-N-21 “Grenade” Fırlatıcı Sistemiyle donatılmışlar ve bu sınıfta 667AR (Yankee Notch) isimlendirilmiştir."K-420"’den tek farkı SS-N-24 füzelerine göre düzenlenmesidir, kovanların konduğu güvertenin arkasındaki bölmeler aynıdır. Deplasmanı 11,500 tona kadar artmıştır ve boyu 132 metreye kadar uzamıştır.

 

 

 

 

 

Deplasman:9250 tons satıhta 11.500 tons dalışta
Güç Sistemi:2 PWR reactor , her biri 2 steam turbini    

Boyutlar:132 metre x 11.6 metre x 8.0 Metre
Silah yükü:20-40 SS-N-21 “Granade” füzesi,4 - 533 mm torpido kovanı 2-440 mm torpido kovanı

Sürat:12 knots satıhta 25 knots dalışta
Personel:120 men    

Max. Derinlik:400 metre         

Harekat Devamlılığı:70 gün

 

SSN TRAFALGAR Class 1983-1990 Arasında 7 Trafalgar hizmete girdi.


   Trafalgar sınıfı denizatlılarda da Swiftsure sınıfında olduğu gibi aynı temel öğeler sergilenmiş,fakat tekne daha büyümüş ve yeni electronik cihazlar eklenmiştir. “Pump-Jet” diye anılan, çok kanatlı pervanesinin bir silindirik muhafaza içinde döndüğü ve böylece Kavitasyonunu azaltan ilk denizaltıdır.

 

  7 Trafalgar görevde

 

http://www.youtube.com/watch?v=zVuc9Fr26wQ&NR
 

 

 

 

Deplasman:4800 tons satıhta / 5300 tons dalışta 

Personel: 12 + 85

Boyutlar: 280' x 33' x 27' / 85.40m x 10.10m x 8.20m
Güç Sistemi: 1 Rolls Royce PWR1 nuclear reactor  2 GEC steam turbininde 15000shp güç üretmekte ve 1 pumpjet ile itişi sağlamaktadır.

Sürat:20kts satıhta 28kts dalışta. 1 Paxman diesel jenerator mevcut .

Silah yükü:5 x 21" Baş torpido kovanı mevcut.20 adet Mk24 Tigerfish ve 1 SubHarpoon SLCM taşıyabilir. 2 Stonefish yada Sea Urchin mayınını da dökebilir.

 

SSN RUBIS Class 1983-1987 Arasında 4 Rubis hizmete girdi.

 

  Rubis sınıfı denizaltılar,  compact reactorü ve heat exchangeri göz önüne alınırsa inşa edilmiş en küçük SSN’lerdir. Tekne ölçüleri taşıdığı silah kapasitesini sınırlamıştır.

 

 

 

 4 Rubis görevde.

 

 

 

 

 

Deplasman: Rubis 2350 tons satıhta /2630 tons  dalışta          

Personel: 66

Boyutlar: 72.10m x 7.6m x 6.4m

Sonar: Hidrofon grubu-array Başta konuşlu DUUA-2 active/passive sonar, DUUX-5 Fenelon ve DSUV-22 pasif akustik mesafe ölçer.

Silah yükü: 4 x 21" Baş torpido kovanı mevcut.L5 yada F17 modeli 14 torpido,2 TSM3510 mayını ve 1 SM39 Exocet taşıyabilir.

Sürat: 20kts satıhta and 25kts dalışta. 
Maximum dalış: 985'.

Güç Sistemi: 1 GWC PAR CAS48 reactorü 2 Turbo-jeneratörde 48MW güç üretmekte ve 1 Jeumont Schneider Ana motor,1 şaftı 9500hp ile çevirmekte.

 

 

SSN MIKE Project 685 PLAVNIK 1984 : 1 Mike  hizmete girdi.
 Project 685 sınıfı denizaltı Rusya’nın ileri denizaltı teknolojilerinin geliştirildiği Titanyum gövdeli “Deneysel” bir denizaltıdır.Konvansiyonel veya Nükleer başlıklı her tip torpido ve cruise füzesi kombinasyonunu taşıyabilmektedir.Bazı kaynaklara göre bir çift liquid-metal/lead-bismuth reactor ile Güç sistemi donatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deplasman:4,400-5,750 tons satıhta 6,400-8,000 tons dalışta
Güç Sistemi: 1 190 MWt OK-650 b-3 PWR reactor 43-47,000 shp 2 steam turbini.                    
Pervane: 1 adet 7-kanat
Boyutlar:117.5 5 metre x 10.7  metre x 8-9  Metre
Silah yükü:2-SS-N-15 Starfish RPK-2 Viyoga,?-SS-N-16 Stallion, 6 21-in (533-mm) Baş torpido kovanı.

Harekat devamlılığı:Tam güçte 4,500 saat 50 stok-gün kapasiteli

Maximum dalış:3,300 ft Maximum Emniyet umku,4,100 ft Dönüş yok, 5,000 feet Crush Depth     
Sürat:14 knots satıhta 36-38 dalışta 26-30 knots dalışta ??

Personel:64-68 (29-32 subay + 21 gedikli subay-astsubay? + 15 er)

 

SSN SIERRA I Proj. 945 BARRAKUDA 1984-1987 Arasında 2 Sierra-I hizmete girdi.             
 
Sierra’lar gövdesi Titanyum’dan yapılmış ikinci grup denizatlılardır..Yegane Mike sınıfındaki tecrübelerde geliştirilen “Sessizlikleri ve Sensorleri”,bu gemileri üstün kılmaktadır.Çift tekneli yapısı iç tekneyi korumakta,dış tekneyi örten Anti-hydroacoustic kaplama, bu sınıfın tespitini daha da zorlaştırmaktadır.Personelin acil durumlarda kaçış kapsülü 1500 metreden kaçışı mümkün kılmaktadır.40 denizaltı planlanmış ancak yapım maliyetinin yüksek olması yüzünden iki tane yapılmıştır .

 

 

 1 gemi hizmette.

 

 

 

Deplasman:5, 200-7,200 tons satıhta 6,800-10,100 tons dalışta

Pervane: 1 adet  7 kanatlı ve titanium alaşımlı gövde

Sürat:18knts satıhta 35-36knt. dalışta
Güç Sistemi:1 OK-650 190 MWt PWR reactor 47-50,000 shp gücünde steam türbinleri
Personel: 59-61 [31 subay / 28-30 er]

Boyutlar: 107.0 metre 11.2-12.3 metre 8.5-9.5  metre
Maximum dalış: Max. Emniyet umku 2,300 ft, Dönüş yok 2.625 feet, Ezilme umku 3,000 feet
Harekat devamlılığı:Tam güçte 4,500 saat 50 gün stok kapasitesi.  

Silah yükü:P-100 Oniks/SS-N-22 Sunburn anti-ship füzesi,

2 RPK-6 Vodopod/SS-N-16 Stallion nuclear su bombası-roketli

RPK-7 Vodopei/SS-N-16 Stallion güdülebilir torpido-roketli

1 Strela SAM SA-N-5/8 position Torpido., w/BA-111 Shkval sualtı roketi

4 x 21" (533mm) Baş torpido kovanı [2 dahili ve 2 harici]

SET-72, TEST-71M, USET-80 torpido. , 4 x 25.6" (650mm) Baş torpido kovanı
w/ Type 65-76 (650mm) 42 mayın.

 

SSBN L'INFLEXIBLE Class 1985: 1 adet hizmete girdi.
        
    L'Inflexible dizaynında Le Redoubtables’ın detayları temel alınmış, fakat makine ve sessizliği geliştirimiştir.

  

 Bu sınıfın özellikleri kazandırılmış LE REDOUTABLE sınıfı L'Indomptable ile birlikte 2 gemi görevde.[Hizmet sonu 2002 planlı-?]

 

 

 

 

Deplasman:8000 ton  satıhta / 9000 ton  dalışta         
Boyutlar: 420' x 35' x 33' / 128.00m x 10.66m x 10.05m
Silah yükü:4 x 21" Baş torpido kovanı,16 x M4 SLBM. L5 yada F17 modeli torpidodan 18 torpido’ya ek 1 SM39 Exocet SLCM taşır.
Sürat: 20kts satıhta and 25kts dalışta
Sonar: DSUX-23 passive conformal array,DUUX-2 passive array,DUSV-61 Çekilebilir hidrofon grubu-array

Personel:135

Güç Sistemi: 1 GWC PAR K15 nuclear reactor ile 2 turbo generator,1 Jeumont Schneider Ana motorda 16000hp güç üreterek 1 şaftı çevirir.1 SEMT-Pielstick 8PA4 diesel jenerator mevcuttur ..


 

SSN AKULA Proje.971 SHCHUKA-B 1985-2000 Arası 7 Akula,5 Akula-I,4 Akula II hizmete girdi

Project 971 Shuka-B , gemileri vurmanın yanında Sahil tesislerinide vurma kapasitesine sahip çok amaçlı bir saldırı denizatlısıdır.Ayrıca Rusların dizayn ettiği ve gürültü seviyeleri batı için sürpriz olan en sessiz nükleer denizaltıdır. Rusya, Akula’nın sessizlik ve Akustik karşı tedbir [Aldatıcı,Karıştırıcı,Ölçüm..] cihazları açısından yaptıkları denizaltılar içinde en performanslı gemi olduğunda iddialıdırlar.Gürültü indirgenmesi kapsamında; Güç sisteminin Tekneye bağlantılarının marjinal dizaynı ile  ”Sal” haline getirilmesini,Anekhoik [Ses Emici] malzemenin hem dış tekne hemde iç teknede kullanılmasını ve gürültü yayan cihazlara olası tedbirleri sayabiliriz.  

 10 Akula hizmette.6 Akula'nın yapımı-tadilat vs. ertelenmiş.

 

 http://gunpoint-3d.com/model-sub971.html

 

 

Deplasman:Akula-I:5,700- 7,500 tons satıhta., 7,900- 9,100 t dalışta. Akula II :7,900-9,500 t dalışta        
Pervane: 1 adet  7 kanat                
Güç Sistemi:1 190 MW OK-650B PWR nuclear reactor 43,000 shp üreten 1 OK-7 steam turbini, 2,000kw gücünde 2 adet OK-2 Turbojenerator.

Boyutlar:108.0 metre x 111.7 metre x 13.5 metre x 9.6 Mt
Max. dalış: Max.Emniyet umku 1,475 ft, Dönüş yok 1.804 ft, Tekne yırtılır 1.970-2.160 ft

Sürat:20 knts satıhta.28-35 knts dalışta Personel:51-62 [25 subay / 26 er]   

Harekat devamlılığı:Tam güçte 4,500 saat, 80 gün stok kapasitesi.

Silah yükü:21 /81R (SS-N-15) or Vodopad (SS-N-16),Torp.: 40 weapons

4 21-in (533-mm) and 4 26-in (650-mm) torpedo tubes (bow)

 

SSBN DELTA IV Project 667-BDRM Delfin 1986-1992  Arası 7 Delta IV servise girdi.

 Delta IV Sınıfı gemiler;yeni versiyon SLBM’leri taşıyabilmeleri için Delta III’lerin boylarının uzatılmış dizaynlarıdır.Typhoon projesinin başarısız olması durumuna karşı yedeklemesi amaçlı yapılmıştır.  Typhoon sınıfı gemilerin çoğunun elden çıkarılmasıyla  Rus  SSBN kuvvetinin omurgasını oluşturmuşlardır.Savaş-Harekat yönetim sistemi "Omnibus-BDRM" bütün aktiviteleri kontrol etmekte ve torpido/füze-torpido silahlarına kumanda edebilmektedir.SLBM'lerin tek salvoda tümünü birden,55 metre derinlikte 6-7 knot hızda giderken ateşleyebilmektedir.

 

 

 6 DELTA IV Görevde

 

Deplasman:11,740 tons satıhta, 18,200 tons dalışta
Güç Sistemi:2 PWR reactors, her biri 20.000 hp 90 MW 2 steam turbini,  
Harekat devamlılığı:80 gün                           

Pervane:2 × 7 kanat pitch ayarlı

Boyutlar:167 m x 12 m x 8.8 m

Max. dalış:320 meters (design) 400 metre (maximum derinlik)

Sürat:13-14 knots satıhta,22-24 knots dalışta

Silah yükü:16 R-29 RM füzesi,4-533mm torpido kovanı

Personel:130 kişi

 

OSKAR II Project 949 ANTEY 1986-1999 Arası 12 Oscar II servise girdi.


  Oscar II sınıfı gemiler ,Oscar I’den 10 mt.daha uzun dizayn edilmiştir.Bunun nedeni muhtemelen reaktör ve türbin sisteminin bölümlerinin sessizliği için yalıtım malzemesi yüzünden büyümesi ve yenilenen elektronik sistemleridir.Denizaltı 24 adet menzili 550 kilometre olan SS-N-19 taşımaktadır,füze kovanları dikey açı yapak şelde her iki bordada tek sıralıdır..Tonajı arttığı halde aynı güç sisteminin kullanılması yüzünde sürati azalmış ancak 1990 sonlarında inşa  edilen birkaç 3.nesil Oscar II SSGN’de  bu eksiklik tamamlanmıştır.

 

 

 

10 ANTEY Hizmette [8 Görevde,2 Reserv] 

 

Deplasman:13,400 - 14,700 satıhta16,400 - 24,000 dalışta
Güç Sistemi: Her biri 190 MW 2 PWR-Pressurized water reactors, her biri 90.000 hp 2 VM 5 steam turbine ,                     

Pervane:2×7 kanat
Boyutlar:154 m X 18.2 m X 9.0 m
Silah yükü:24  SS-N-19/P-700

4 - 533 mm tubes - SS-N-15 Starfish / 82-P missiles or torpedoes

4 - 650 mm tubes - SS-N-16 Stallion / 85-P missiles or torpedoes

Sürat:32 knots satıhta 16 knots dalışta
Personel:94 men (50 officers) Max. diving d.:300-600 mtrs ?

Harekat devamlılığı:50 days

 

 

SSN AMETHYSTE Class 1988-1990 Arası 2 Amethyste hizmete girdi.

 Amethyste sınıfı denizaltılar Rubis sınıfı temel alınarak; ondan daha büyük,elektronik sistemleri daha modern ve denizatlıya karşı harekat yürütebilmesi amacıyla inşa edilmişlerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 2 Amethyste görevde

 

 Deplasman: 2390 tons satıhta / 2670 tons dalışta           
Boyutlar: 241' 4" x 25' x 21' / 73.60m x 7.60m x 6.40m

Sonar: DMUX-20 suite,DSUV-62 Çekilebilir hidrofon grubu-array
Sürat: Maximum 20kts satıhta and 25kts dalışta
Maximum dalış umku:985'.                                    Personel: 66

Silah yükü: 6 x 21" Baş Torpido kovanı. L5 veya F17 model 18 adet torpido taşıyabilir.Her yedek torpido yatağı 2 ad.TSM3510 mayını veya 1 SM39 Exocet taşıyabilir..
Güç Sistemi: 1 GWC PAR CAS48 reactor,2 turbo jeneratorde 48MW güç üretmekte ve 1 Jeumont Schneider Ana motoru, 1 şaftı 9500hp ile çevirmekte


SSBN XIA Class 1988? Hizmete giriş ?  1 gemi görevde.

     Çin’in tek SSBN denizatlısıdır.'Han' sınıfı SSN’lerin uzatılmış dizaynlarıdır.Bazı raporlar 2.geminin yapıldığını ve bir geminin 1985’te kaybolduğunu işaret etmektedir.Yeni bir dizayn tercih edildiğinden serinin üretimi devam etmemiştir.Orijinal JL-1 yerine halen JL-2 kullanılmaktadır.Bazı kaynaklardan pervanesinin Turbo-Elektrik sistemi çevirmektedir.Tek XIA sınıfı SSBN (Type 092G/09II, 6,500t dalışta) 3 yıllık bakım sonucunda tekrar denize inmiştir.Bu bakım bir seri modernizasyonu içermektedir;özel boya,uzun JL-2’ye uygun kovanlara göre tekne yapısında değişiklikler,Savaş-Harekat Sisteminde yeni SLBM’yi fırlatmaya uygun düzenlemeler başa yerleştirilmiş yeni sonar-array (SSG Song, French DUUX-5 ile karşılaştırılabilir.).

 

Deplasman: 6,500 tons dalışta 
Boyutlar: 120 x 10 x ?? meters/393.7 x 32.8 x ?? feet
Güç Sistemi: 1 reactor?, Steam turbini ?, 1 shaft, 14,400 shp,

Sürat: 22 knots ?
Personel: approx. 100
Sonar: Trout Cheek
Silah yükü: 12 JL-2 SLBM, 6 21 inch torpido kovanı

 

SSN SIERRA II Project-945 Kondor 1990-1992 Arasında 2 Sierra-II servise girdi.

Sierra II sınıfı denizaltılar,Sierra I’lerin boyları uzatılmışı ve silah yükleri arttırılmış şekilleridir. Sierra II’nin sonar kapasitesi daha iyidir ve “Akustik kimliği” belirsizdir.Büyültülen yelken Sierra-I ‘in aksine 2 “Kaçış kapsülü” konacak biçimde dizayn edilmiştir. Amerikan-tipi başta “Küresel hidrofon grubu-array” vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deplasman:5, 200-7,200 tons satıhta,10,400 tons dalışta 

Pervane: 1  7 kanat                                     

Sürat:18knt  satıhta,35-36knt. dalışta

Güç Sistemi:1 OK-650 PWR reactor 190 MWt ile steam turbinlerinde 1 şafta 47-50,000 shp güç verir                 

Personel: 59-61 [31 subay / 28-30 er]

Boyutlar: 110.5-112.7 metre x 11.2-12.3 metre x 9.4  metre    Titanium Alaşımlı gövde
Max. Dalış derinliği: Max. Emniyet umku 2,300 ft, Dönüş yok 2.625 feet, Ezilme umku 3,000 feet
Harekat Devamlılığı:Tam güçte 4,500 saat,50 sto kapasitesi  

Silah yükü:P-100 Oniks/SS-N-22 Sunburn anti-ship füzesi,

2 RPK-6 Vodopod/SS-N-16 Stallion rocketi ile atılan nuclear su bombası

RPK-7 Vodopei/SS-N-16 Stallion rocketi ile atılan güdülebilir torpido

1 Strela SAM SA-N-5/8 position Torpido., w/BA-111 Shkval underwater rocket

4 x 21" (533mm) Baş Torpido kovanı [2 dahili ve 2 harici]

SET-72, TEST-71M, USET-80 torp. , 4 x 25.6" (650mm) Baş Torpido kovanı
w/ Type 65-76 (650mm) tipi 42 mayın

 

SSBN VANGUARD Class    1993-1996 Arası 4 Vanguard hizmete girdi.


  1980’lerde Trident D5’lerin  alınması kararı beraberinde onlara göre denizaltı dizaynı getirmiştir. Vanguard’lar İngilizlerin yaptığı en büyük denizaltıdır.Her ne kadar ebatları Resolution sınıflarından büyüksede cihazların “Otomatikliği arttırılarak” daha az personelle idare edilmektedir.

 

S-28   HMS Vanguard               Ara. 1994 filoya katılış    
S-29   HMS Vigilant               Ara. 1995 filoya katılış    
S-30   HMS Victorious                Kas.1996 filoya katılış    
S-31   HMS Vengeance                Kas 1999 filoya katılış    

 
Deplasman: 15860 tons dalışta
Boyutlar: 490' x 42' x 33' / 149.30m x 12.80m x 10.10m

Personel: 135
Maximum sürat: 20kts satıhta ve 25kts dalışta.

Sonar:Type 2082 intercept ,Type 2054, Type 2043 active/passive, Type 2046 çekilebilir hidrofon gruplu.

Silah yükü: 4 x 21" Baş Torpido kovanı. Tigerfish ve Spearfish torpidolarını atabilir.16 Trident II D5 SLBM.Her Torpido yatağında1 SubHarpoon SLCM taşıyabilir .
Güç Sistemi: 1 Rolls Royce PWR2,2 two GEC steam turbininde 27500shp güç üretir ve 1 pumpjeti çevirir. 1350bhp gücündeki 2 Paxman diesel 2 WH Allen turbo jeneratorde güç üretmektedir.

 

SSBN LE TRIOMPHANT Class 1996-2004 Arasında 2 Le Triomphant hizmete girdi.

Le Triomphant’lar  Le Redoubtable’ların yerini alacak sınıf olarak dizayn edilmişlerdir.

 

S616 - Le Triomphant
Haz.1989 sipariş
Mart 1994
Mart 1997 filoya katılış
S617 - Le Téméraire
Ara. 1993 sipariş
Ocak 1998
Ara.  1999 filoya katılış
S618 - Le Vigilant
1997 sipariş
Nisan2003
Kas.  2004 filoya katılış

 

 

 2 Le Triomphant görevde,1 inşa halinde,1 sipariş.

 

 

 

Deplasman: 14,120 tons dalışta

Boyutlar: 138 x 12.5 x 12.5 meters (452.5 x 41 x 41 feet)

Personel: 110
Maximum sürat: 20kts satıhta 25kts dalışta.
Sonar: DMUX 80, DUXX 5, DSUV 62 towed-çekilebilir hidrofon grubu.  

Silah yükü: 16 M45 ballistic füzesi ve 4 21 inch Baş torpido kovanı (12 Exocet & torpido taşıyabilir)   

Maximum dalış derinliği : 985'.

Güç Sistemi: 1 GWC PAR K15 nucleer reactorü 1 steam turbini ile 41500shp güç üretir ve 1 şaftı çevirir.1 SEMT-Pielstick PA4V 200SM diesel jeneratorü vardır .                                           

SSBN SEAWOLF Class 1997-1998 Arasında 2 Seawolf servise girdi.  

Seawolf sınıfı denizaltılarda, Rusların ön bahçesi olan Kuzey Kutup buz örtüsü altındaki harekatlarına olanak tanıyacak şekilde yelkenin kuvvetlendirilmesine önem verilmiştir.Her tür tehdide angaje olabilecek ve 2 güverteli torpido dairesinde harekatların gerektirdiği 8 torpido kovanı mevcuttur. Öncelikli görevi ABD Hedeflerine saldırmadan evvel Sovyet Balistik Füze denizatlılarını imha etmektir. Önceki denizatlılarda Mukavim teknenin yapımında kullanılan HY-80 çeliği yerine Seawolf’ta tamamen HY-100 çeliği kullanılmıştır. Seawolf'un daha sessiz güç sistemi;gelişmiş Los Angeles sınıflarındaki gibi, hedef denizaltıları “Yakalanmadan yakalayacak ve izleyecek Taktik Sürati” iki kat mümkün kılmaktadır.

 

SSN-21 USS Seawolf              Ocak 1989 sipariş Tem.1997 filoya katılış
SSN-22 USS Connecticut       May. 1991 sipariş Ara. 1998 filoya katılış

SSN-23 USS Jimmy Carter    Haz.  1996 sipariş Ara. 2001 filoya katılış

http://www.youtube.com/watch?v=mZr8Qqkwxxo&mode=related&search

 

Deplasman: 7,460 ton satıhta, 9,137 tons dalışta        

Personel: 133

Boyutlar: 353 x 40 x 35 feet/107.6 x 12 x 10.6 meters
Güç Sistemi: 1 S6W reactor, 52000 shp  üreten steam turbinleri, 1 shaft, ,

Sürat:35+ knots
Sonar: BSY-2 suite active/passive sonar-Hidrofon grubu başta, BQG-5 wide aperture arrays, TB-23 ve TB-16D Çekilebilir.
Erken uyarı: BLD-1 D/F, WLQ-4(V)1 suite, WLR-8(V) intercept
Silah yükü: 8 26.5 inch torpido kovanı. (50 Mk 48 torpidosu& Tomahawk veya 100 mayın)

Maximum dalış derinliği: "800 feet+"Actual:  1600 feet
Jane's Fighting Ships notu: 2000 feet

 

SSN VIrgInIa NSSN class 2004

Seawolf’tan daha ucuz yavaş ve daha az derine dalmasına karşın gelişmiş sistemlerle daha çok amaca sahip bir denizaltıdır.30 tane yapılması ve Los Angeles’lerin yerini alması planlanmaktadır.Kaabiliyetleri;
-Dikey ve yatay kovanlarından atışlar ile sahil hedeflerine gizli vuruş,
-Çok amaçlı Torpidoları ve gelişmiş savaş idare sistemi ile Anti-Submarine Warfare harekatının yürütülmesi,
-Çok amaçlı Torpidoları ve gelişmiş savaş idare sistemi Anti-Ship Warfare harekatının yürütülmesi,
-Sensörleri ve muhabere imkanları ile Görev grubunun desteklenmesi,
-Gizliliğin korunarak istihbarat toplanması,araştırma yapılması,radar birimlerinin,füze bataryalarının ve kumanda merkezlerinin keşfi ve muhaberenin izlenmesi,
-Düşman nakliyesinin mayınlanması,
-Arama-kurtarma,keşif,sabotaj, hucum saptırma ve ateş desteği sağlama gibi özel operasyonlar.
SSN-774 USS Virginia   Haz.1998 sipariş Haz.2004 filoya katılış
SSN-775 USS Texas      Haz.1998 sipariş Haz.2005 filoya katılış
 
 
 
 
Deplasman (tons): 7,800 dalmış
Sürat: 25+ knot  dalmış                                                                                                                            
Maximum dalış: 800+                                                                                           
Boyutlar: 128 m. x 8.5 m. x 8 m.                                                                                                          
Güç Sistemi: 1 S9G tip basınçlı su reactor.Türbin gücü ?? 000 hp, 1 Şaft ve pumpjet
Personel: 113
Silah yükü: 4 yatay torpido kovanı 12 dikey füze kovanı Tomahawk cruise füzesi MK 48 adcap Hevyweight torpido ve Mobil mayın kombinasyonu 38 silah taşıyabilir .İnsansız sualtı aracı bulunmaktadır.Gelişmiş SEAL çıkarma istasyonu vardır.
Aldatıcı-Karıştırıcı: 2 dahili,12 harici kovan.
Sonar : Küresel hidrofon grubu.TB 16,TB 29 çekilebilir hidrofon grubu ve yelkende yüksek frekans hid.grubu

 

 

  SSN Project 885 Severodvinsk [Yasen-Granay] class inşa halinde

Yapımı 28 Aralık 1993 başlayan ilk gemi, 1995’te denize inmiştir. 2002-2004’te başlayan bir başka programla yapımı Severodvinsk Tersanesinde sürmekte olup hizmete girişi 2006-2008 olarak öngörülmektedir. Project 971 Akula’nın ileri bir türevidir.Önemli özelliği yelken arkasındaki 8 dikey RKB-500 Cruise Füzesi kovanlarıdır.Teknesi Düşük Manyetik çelik alaşımlıdır.Başta Küresel sonar hidrofon grubu bulunmaktadır.Akula'dan biraz daha sessiz oldugu değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

Deplasman (tons): 5,800-7,700 satıhta,8,200-13,000 dalmış
Maximum dalış:1,475 feet Maximum emniyet umku,1,804 feet dönüş yok!,2,160 feet Ezilme umku
Sürat: 20 knot satıhta,31-35 knots dalmış
Boyutlar: 111 m. x 12 m. x 8.4 m.,(low magnteic çelik alaşım)
Güç Sistemi: 1 KPM tip basınçlı su reactor.Türbin gücü 43 000 hp, 200 MWt.
Personel: 50 [24 subay-astsubay]
Silah yükü:: 8x3 (toplam: 24) Oniks SS-N-17 füze/Kh35,8 25.6” torpido kovanı (24 torpedo, mayın veya füze)
RPK-7/SS-N-16 Veter/Stallion ASROC VA-111 Schval roket torpedo,SAET-60M,Type 65-76,Type 65K torpedo
Sonar: Irtysh-Amfora suite,MGK-500 Shark Gill LF active/passive,Mouse Roar pasif hidrofon grubu,Skat 3 çekilebilir hidrofon grubu
Radar:Rim Hat ESM/ECM Snoop satıh tarama,Myedvyeditsa-971 Radar Molniya-M

 

SSBN Project 955 Yuri Dolgoruky-Borei class inşa halinde.

Typhoon sınıfını yarı deplasmanında olmasına rağmen 20 SLBM  taşıyabilmektedir.IV.Nesil SSBN olan  Yuri Dolgoruky  Sevmash State Nuclear Ship-Building Centre  Severodvinsk’de 2 Kasım1996 günü kızağa konmuştur. D-19UTH SLBM Fırlatma sistemi Borei sınıfı denizaltı için dizayn edilmiş olup RSM-52 SLBM’lerinin D-9 fırlatma sisteminin yerini alacaktır.Bu sistem katı yakıtlı güvenilir uzun menzilli yeni tasarım SLBM’leri fırlatacaktır.

 

 

 

 

Deplasman: 11,750-12,250 ton Satıh,16,750-24,000 ton dalmış

Maximum dalış: Maximum harekat umku 380m.?
Sürat:15 knots satıh,29 knots dalmış
Boyutlar: 170 m. x 13,5 m. x 9 m.,(low magnetik çelik)
Güç Sistemi:2 OK-650B reactor, 2 şaft 98,000 shp

Personel:107
Harekat devamlılığı:100 gün
Silah yükü: 20 SS-N-30 Bulava,8 25.6 inch torpedo kovanı,(24 torpedo,mayın veya füze)
RPK-7/SS-N-16 Veter/Stallion ASROC VA-111 Schval roket torpedo,SAET-60M,Type 65-76,Type 65K torpedo

 

SSBN Type 094 JIN Class inşa halinde 

Type 094 Çin’in 1.nesil Type 092 Xia sınıfınının gelişmiş versiyonu olan 2.nesil Nukleer Balistik (SSBN) denizaltısıdır.Tahmini deplasmanı 8-9.000 ton dur.Type 093 Shang sınıfının Rus teknolojisiyle dayanışmalı yapılmaktadır. Sınıfın ilk gemisi 1999’dan beri Liaoning ilinde Huludao Shipyard – Huludao’da 2004 Temmuz unda denize indirilmiş halde inşa halindedir.Denizaltı 16 adet 8.000 km menzilli JL-2  SLBM taşıyabilecektir.

 

 

SSBN Type 093 Shang Class  inşa halinde

Type 093 Shang sınıfı SSN denizaltısı,Rusların 2.nesil denizaltılarından Viktor III'ü esas aldığı ve ABD uçak gemilerine hucum geliştirmek ana görevi için inşa edilmekte olan Type 091 Han sınıfını yerinialacak bir dizayndir.1980 lerin başında Rusya Rubin Design Bureau yardımıyla projelendirilmiş Çin'in 2.nesil SSN denizaltısının baslangıçta 2 gemi olarak 1998'de Liaoninig ilinde Huludao Tersanesinde yapımına baslanmış ilki 2001~2 yılında denize inmiştir.Deniz tecrübeleri 2003'ten beri devam eden geminin bir süre daha harekat görevi alamayacağı değerlendirilmektedir.   Ruslar ile yapılan bilgi akışı ile ,ABD'nin Los Angeles sınıfı kadar bir sessizliğe sahip Viktor III'ün sessizliğine,sofistike bir pruvaya monteli sonara ve 600mt'ye kadar dalabilirliğine sahip olacak olan Shang'ın,2010 kadar 10 gemilik bir paket yapılması planlanmıştır.  

 
 

Nükleer Denizatıya sahip ülkelerin Güncel Filoları

Amerika

İngiltere

Fransa

Çin

Rusya

SSBN -
Submarine Nuclear-Rocket, Ballistic

PLARB Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Ballisticheskaya
 -

Balistik Füze

Atan Nükleer

Denizaltı

Ohio sınıfı

Kings Bay,Wa            7

Bangor ,G                  7

Toplam                    14  

Vanguard sınıfı

Toplam                    4

Le Redoutable sınıfı       1

SNLE –Sous-marins Nucléaire Lanceur d'Engins

 

Le Triomphant sınıfı      3

SNLE-NG-Sous-marins Nucléaire Lanceur d'Engins Nouvelle Génération

Toplam                           4

Type 092 Xia Class

Kuzey Denizi Filosu           1

Doğu   Denizi Filosu           0

Guney  Denizi Filosu          0

Toplam                                  1  

Project 941 Akula

Nato kodu Typhoon

Kuzey filosunda      3

Pasifik filosunda     - 

Proj.667-BDRM Delfin Nato: Delta IV

Kuzey filosunda      4 Pasifik filosunda     - 

Project 667-BDR   Kalmar Nato:Delta III

Kuzey filosunda        0

Pasifik filosunda       5

Toplam                    12

SSGN 
Cruise Missle Nuclear

powered Submarine

PLARK Podvodnaya Lodka Atomnaya Raketnaya Krylataya -

Güdümlü Füze atan

Nükleer Denizaltı

 

Ohio sınıfı

SSGN tadilatlı

Bangor,G                     4

Toplam                       4

 

 

 

 

 

Project 949 ANTEY

Nato: Oscar II

Kuzey filosunda        1

Pasifik filosunda       3

Toplam                      4

SSN  Nuclear Powered Submarine -

PLA Podvodnaya Lodka Atomnaya-

SNA

Sous-marins Nucléaire d'Attaque –

Nükleer

Denizaltı.

Los Angeles sınıfı    45

Seawolf sınıfı              3

Virginia sınıfı              3

Toplam                     51

Trafalgar sınıfı          7

Swiftsure sınıfı          1 Toplam                      8

Rubis sınıfı                   6 Toplam                          6       

Type 091 Han Class

Kuzey Denizi Filosu          3

Doğu   Denizi Filosu          0

Guney  Denizi Filosu         0

Type 093 Shang Class

Kuzey Denizi Filosu          0

Doğu   Denizi Filosu         0

Guney  Denizi Filosu        0

Toplam                             3  

Proje.971 Schcuka-B

Nato: Akula

Kuzey filosunda      6

Pasifik filosunda     3

Proj.671 RTM,RMTK Shcuka Nato:Victor 3

Kuzey filosunda      4

Pasifik filosunda     -

Project 945 Kondor Nato: Sierra

Kuzey filosunda      2

Pasifik filosunda     -

Toplam                   15

SSK – PL Submarine

-

Podvodnaya Lodka

-

Klasik

Denizaltı.

 

_

_

_

Type 035 Ming Class

Kuzey Denizi Filosu         12

Doğu   Denizi Filosu           0

Guney  Denizi Filosu          6

Type 039-039G Song Class

Kuzey Denizi Filosu           4

Doğu   Denizi Filosu           6

Guney  Denizi Filosu          6

Proje 877 EKM Paltus/KILO

Proje 636 Varshawyanka/"

Kuzey Denizi Filosu           0

Doğu   Denizi Filosu           8

Guney  Denizi Filosu          4

Type 033 Romeo

Kuzey Denizi Filosu           6

Doğu   Denizi Filosu           0

Guney  Denizi Filosu          2

Type 039/041 Yuan cl.

Kuzey Denizi Filosu           0

Doğu   Denizi Filosu           0

Guney  Denizi Filosu          1

Toplam

Kuzey Denizi Filosu          22

Doğu   Denizi Filosu         14

Guney  Denizi Filosu        19

                                         55

 

Proje 877 KILO EKM

Nato: Kilo

Kuzey filosunda       5

Pasifik filosunda      8

Baltık filosunda        2

Karadeniz filosu.      1

Proje 677 LADA

Nato: Lada

Kuzey filosunda       -

Pasifik filosunda      -

Baltık filosunda       1

Karadeniz filosu.      -

 Kuzey filosunda       5

Pasifik filosunda      8

Baltık filosunda        3

Karadeniz filosu.      1

Toplam                   17

 

ANA SAYFA | BEN KİMİM | DENİZALTICININ ŞİİRLERİ | DENİZALTI HAKKINDA | TÜRK DENİZALTICILIK TARİHİ

TÜRK DENİZALTILARIN HİZMET DÖNEMLERİ | HİZMETTEKİ SINIFLAR ve GEMİLER | Guppy sınıfı gemiler | Guppy_amblemleri | S-336 TCG Murat Reis | Tang Sınıfı Gemiler | S-342 TCG Hızırreis

 S-343 TCG Pirireis | Ay Sınıfı Gemiler | S-347 TCG Atılay | S-348 TCG Saldıray | S-349 TCG Batıray | S-350 TCG Yıldıray | S-351 TCG Doğanay | S-352 TCG Dolunay

Preveze Sınıfı Gemiler | S-353 TCG Preveze | S-354 TCG Sakarya | S-355 TCG 18 Mart | S-356 TCG Anafartalar | S-357 TCG Gür|S-358 TCG Çanakkale|S-359 TCG Burakreis|S-359 TCG I.İnönü|Oyunlar|Gelecekte Type 209

|Denizalti inşası|Torpido Atışı | Tarihi Resimler | Filmler  | Sesler | Evde Denizaltıcılık | Links